odluka o grobljima

Grb Grada Pregrade

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Odluke o grobljima te objavljuje

J A V N I  P O Z I V

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja

Odluke o grobljima

Više