Gradsko vijeće Grada Pregrade

Gradsko vijeće Grada Pregrade

Izvadak iz Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 6/13, 17/13, 7/18, 16/18-pročišćeni tekst, 5/20 i 8/21):

• Gradsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave, koje donosi akte u okviru djelokruga Grada, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Gradsko vijeće:
1. Donosi Statut Grada,
2. Donosi odluke i opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada,
3. Bira i razrješuje gradonačelnika i njegove zamjenike, te članove gradskog poglavarstva,
4. Osniva i bira članove radnih tijela Gradskog vijeća, te imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, drugim propisima i ovim Statutom,
5. Uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Grada,
6. Osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
7. Obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće Grada Pregrade ima 13 članova/ica, odnosno vijećnika/ca.

Gradsko vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednik Gradskog vijeća, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.

Predsjednik Gradskog vijeća saziva sjednice po potrebi, a najmanje jedanput u tri mjeseca.

Članovi/ce Gradskog vijeća i članovi/ce odbora Gradskog vijeća:

Red.

br.

Ime i prezime

Stranka

E-mail

Radno tijelo GV-a

1.

Vesna Petek, predsjednica

SDP

petek.vesna@yahoo.com

Odbor za Statut i Poslovnik

2. Davorka Filipčić, prva potpredsjednica

ZS

filipcic.davorka@gmail.com

Mandatna komisija

3.

Valerija Hržica, druga potpredsjednica

HDZ

valerija.hrzica@gmail.com

Odbor za proračun i financije

4.

Jasna Vnuk, članica

SDP

jasnavnuk2@gmail.com

Odbor za izbor i imenovanje

5.

Gordana Križanec Ružić, članica

SDP

kgordana4@gmail.com

Odbor za izbor i imenovanje, Odbor za proračun i imenovanje

6.

Zdravka Žiger, članica

SDP

zdravka.ziger@gmail.com

Odbor za izbor i imenovanje

7.

Zdravko Vrbanc, član

SDP

zdravko.vrbanc.hr@gmail.com

Mandatna komisija

8.

Zvonimir Gretić, član

SDP

zvonimir.gretic@gmail.com

Odbor za proračun i financije

9.

Veronika Gajšak, članica

SDP

veronika.gajsak@hotmail.com

Odbor za izbor i imenovanje

10.

Stjepan Miklaužić, član

ZS

miklauzicstjepan07@gmail.com

Odbor za Statut i Poslovnik

11.

Marina Čuček, članica

HDZ

marinacucek61@gmail.com

Mandatna komisija

 

12.

Goran Horvat, član

D-HSS

ghorva39@gmail.com

Odbor za izbor i imenovanje

13.

Vesna Liber, članica

Domov

inski

pokret

vesna.liber@gmail.com

Odbor za Statut i Poslovnik

Prilog