Gradski porezi

Sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne samouprave uređen je Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16). Prema članku 20. prethodno navedenog Zakona jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuće za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

Stavkom 2. istog članka određeno je kako su jedinice lokalne samouprave dužne uvesti i naplaćivati porez na nekretnine.

Odlukom o gradskim porezima Grada Pregrade određuju se vrste poreza koji se uvode za područje Grada Pregrade, visina stope prireza porazu na dohodak, visina stope poreza na potrošnju, visina poreza na kuće za odmor izražena u kn/m ,prijenos ovlasti za utvrđivanje i naplatu pojedinih gradskih poreza na Ministarstvo financija, Poreznu upravu.

U skladu s prijedlogom Odluke gradski porezi jesu:

prirez porezu na dohodak,

porez na potrošnju,

porez na kuće za odmor i

porez na nekretnine.