Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Upravni odjel za financije i gospodarstvo:

Pročelnik Krunoslav Golub, mag. oec.

Radno mjesto Ime i prezime            Kontakt
Pročelnik Krunoslav Golub, mag. oec.

tel.; 049/376-052

krunoslav.golub@pregrada.hr 

Referent za računovodstvene poslove Marija Salamon

tel.; 049/376-052

marija.salamon@pregrada.hr

Referent za uređenje prostora Štefanija Bedeniković

tel.; 049/376-052

stefanija.bedenikovic@pregrada.hr

Referent za komunalne poslove- komunalni redar Marija Presečki

tel.; 049/376-052

mob.; 091/376-0526

marija.presecki@pregrada.hr

Viša stručna suradnica - Poljoprivredni redar Romana Pavlinec, mag.ing.agr.

tel.; 049/376-052

mob.; 091/376-0525

romana.pavlinec@pregrada.hr

 

 

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati, dnevna pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo:
- izrađuje nacrt proračuna, odluke o izvršenju proračuna, polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna te izrađuje analize i izvješća za potrebe izvršnog predstavničkog tijela,
- obavlja računovodstveno-knjigovodstveno poslovanje te izrađuje propisana financijska i statistička izvješća, -
 obavlja poslove utvrđivanja i naplate javnih davanja i ostalih gradskih prihoda, 
- izrađuje nacrte akata kojima se uređuju gradski porezi i druge financijske obveze,
- vodi poslove naplate poreza i ostalih gradskih prihoda, prati ostvarenje gradskih prihoda te poduzima sve zakonske postupke iz svoje nadležnosti za njihovu pravodobnu naplatu,
- prati, planira i izvršava obaveze grada po osnovi kredita,
- obavlja poslove vezane uz obračun i isplatu plaća, naknada i drugog dohotka,
- prati i izvršava sve zakonske propise iz područja financija, računovodstva i knjigovodstva te obavlja i druge poslove iz djelokruga upravnog odjela
- priprema prijedloge/nacrte općih akata iz djelokruga upravnog odjela i brine se o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,
- obavlja poslove vezane uz razvoj gospodarstva, te malog i srednjeg poduzetništva, - obavlja poslove vezane uz razvoj i unapređenje poljoprivrede te provođenje programa sufinanciranja projekata u poljoprivredi,
- prati objavljivanje javnih natječaja ministarstava i fondova u RH i fondova EU, te prijavljuje projekte Grada na iste,
- obavlja poslove iz svog djelokruga vezane uz razvoj Poslovne zone Pregrada - obavlja stručne poslove iz područja zaštite okoliša te zbrinjavanja otpada,
- izrađuje nacrte općih akata Grada iz područja komunalnih poslova, graditeljstva i prostornog uređenja,
- obavlja poslove vezane za donošenje dokumenata prostorno-urbanističkog uređenja, upravne i stručne poslove vezane za prostorno uređenja naselja i stanovanja
- obavlja poslove vezane za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te provođenje komunalnog reda,
- brine o održavanju nerazvrstanih cesta, zelenih i javnih površina, javne rasvjete, uređenju Grada te obavljanju ostalih komunalnih djelatnosti,
- osigurava obavljanje poslova dezinsekcije i deratizacije, održavanja groblja, dežurne pogrebne službe, prigodne dekoracije grada, održavanje autobusnih stajališta, sanacije divljih odlagališta krupnog otpada, higijeničarske službe te zaštite životinja i bilja,
- obavlja poslove održavanja prometne infrastrukture te poslove organiziranja uređenja prometa u mirovanju i autotaxi prijevoza,
- obavlja i druge poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost upravnog odjela. 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 22/13);

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2013_22.pdf

 

 

 

Prilog