Poljoprivredno redarstvo

Od 01. prosinca 2020. godine započela je s radom poljoprivredna redarka Romana Pavlinec za područje Grada Pregrade, Općine Krapinske Toplice i Općine Desinić.  

Uredovno vrijeme: 8-11

Kontakt mobitel: 091 376 0525,

E-mail: romana.pavlinec@pregrada.hr

Temeljem članka 65. Zakona o poljoprivrednom zemljištu jedinice lokalne samouprave dužne su nadzirati provođenje odluka o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje rudina. Poslove obavljaju poljoprivredni redari koji osim općih uvjeta za prijem u službu moraju imati najmanje srednju stručnu spremu poljoprivredne struke.

Opis poslova poljoprivrednog redara:
- provodi nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera i mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu i gradskim odlukama te nad provedbom gradskih odluka o komunalnom redu vezano uz uređenje naselja i korištenje javnih zelenih površina,
- kontrolira obradu poljoprivrednog zemljišta, odnosno poduzima mjere radi sprečavanja njegove zakorovljenosti, nadzire provođenje mjera ustanovljenih radi zaštite od erozije, provođenje zabrane odnosno obveze uzgoja pojedinih vrsta bilja na određenom području, provođenje mjera radi suzbijanja biljnih bolesti i štetočina, te vrši nadzor nad adekvatnim korištenjem i uništavanjem biljnih otpadaka, kontrolira održavanje živica i međa, poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja susjednih čestica, sadnju i održavanje vjetrobranskih pojasa te provodi druge mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina,
- kontrolira obavljanje radova na području grada vezano uz uređenje naselja i javne zelene površine, naređuje obavljanje adekvatnih radova ako utvrdi da se oni ne obavljaju ili se obavljaju nepravilno ili nezakonito,
- vodi propisane očevidnike i sastavlja izvješća o izvršenim radovima, samostalno donosi rješenja o izvršenju propisa, izriče mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, te poduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten,
- prati pozive i natječaje za dostavu projektnih prijedloga koji se kandidiraju za financiranje/sufinanciranje iz EU fondova ili drugih izvora te obavještava gradonačelnika i nadležne upravne odjele, predlaže mogućnosti za korištenje istih, ispunjava projektne prijave, sudjeluje u pripremi dokumentacije za realizaciju međunarodnih i drugih projekata od interesa za Grad, vodi evidenciju projekata, pruža stručnu pomoć i sudjeluje u pripremi projekata iz djelokruga drugih odjela,
- sudjeluje u provođenju programa raspolaganja i korištenja poljoprivrednog zemljišta te programima razvitka i obnove poljoprivrede,
- obavlja poslove u svezi zaštite od elementarnih nepogoda,
- obavlja stručne poslove iz područja šumarstva, lova, ribolova i vodoprivrede,
- prati i analizira stanje u djelatnostima iz nadležnosti upravnog odjela te sudjeluje u izradi potrebnih analiza i izvješća,
- prati zakonske propise i sudjeluje u izradi akata iz svog djelokruga rada,
- stručno komunicira izvan odjela u svrhu prikupljanja i razmjene informacija,
- obavlja ostale poslove po nalogu pročelnika.

Odlukom o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju poljoprivrednih rudina na području Grada Pregrade poljoprivredni redar može novčanom kaznom od 3.000,00 do 5.000,00 kuna kazniti pravnu osoba za prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara. Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna kazniti će se fizička osoba za prekršaj ako postupi protivno upozorenju poljoprivrednog redara i odredbama ove Odluke.

Ukoliko vlasnik ili zemljoposjednik ne poduzme mjere koje su propisane odlukom nakon pisane opomene, poljoprivredni redar može za to ovlastiti drugu fizičku ili pravnu osobu, a troškove snosi vlasnik odnosno posjednik.

Prilog