Komunalni sustav

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na području grada Pregrade obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja poduzeće EKO-FLOR PLUS d.o.o temeljem Ugovora o koncesiji. 

Odvoz mješovitog otpada na području Grada Pregrade za domaćinstva se vrši tri puta mjesečno, dok se jedanput mjesečno putem zasebnih plastičnih vreća obavlja odvoz papira i plastike. Koncesionar je obavezan plastične vreće za prikupljanje papira i plastike, sa logotipom koncesionara, dostaviti svim korisnicima na području Grada Pregrade, bez naknade.

U cijene usluga za domaćinstva uračunata su i dva odvoza glomaznog otpada godišnje - pravne osobe plaćaju odvoz glomaznog otpada.

ZELENI OTOCI

U sklopu Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade postavljeno je 11 zelenih otoka na području Pregrade i mjesnih odbora. Na području Grada Pregrade uspostavljeno je 11 zelenih otoka sa spremnicima za odvojeno sakupljanje otpada, i to po jedan na području svakog mjesnog odbora, te dva na području mjesnog odbora Pregrada. Novim Planom gospodarenja otpadom Grada Pregrade za razdoblje od 2014. do 2020. godine, namjera je grada na gradskom području uvesti učinkovit i održiv sustav gospodarenja otpadom, kroz formiranje zelenih otoka i konačnu izgradnju reciklažnog dvorišta. Svaki zeleni otok u 9 mjesnih odbora sastoji se od dva spremnika zapremnine 1100 litara, za staklo i metal, a dva otoka u mjesnom odboru Pregrada sastoje se od 4 spremnika - za staklo, metal, plastika i papir.

Lokacije zelenih otoka

Naziv lokacije Papir Plastika Staklo Metal
BENKOVO - KOD PODRUČNE ŠKOLE     X X
BUŠIN - KOD ŠPILJAKA     X X
CIGROVEC - SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR CIGROVEC     X X
GORJAKOVO - KOD CESARCA     X X
KOSTEL - NA PROSTORU NEKADAŠNJEG ZADRUŽNOG DOMA     X X
PLEMENŠĆINA - KOD PRODAVAONICE PREGRAČANKE U GORNJOJ PLEMENŠĆINI     X X
PREGRADA - PARKIRALIŠTE GORA (Leonardove stube) X X X X
SOPOT - KOD PRODAVAONICE PREGRAČANKE U SOPOTU     X X
STIPERNICA - KOD PODRUČNE ŠKOLE     X X
VINAGORA - NASUPROT GROBLJA     X X

Prijave o odbačenom otpadu mogu se podnijeti pisano na e-mail adresu;

grad@pregrada.hr

ili na adresu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2,

ili komunalnom redaru Grada Pregrade Mariji Presečki na sljedeći broj telefona;

Tel.; 049/376-052,

Mob.; 091/376-0526.

Prilog