Savjet mladih Grada Pregrade

Zakonom o savjetima mladih ( NN 41/14) uređuje se osnivanje savjeta mladih, njihov djelokrug, postupak izbora članova i zamjenika članova savjeta mladih, te druga pitanja od značaja za rad savjeta mladih. 

Cilj ovoga Zakona je sudjelovanje mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
Savjeti mladih osnivaju se kao savjetodavna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja promiču i zagovaraju prava, potrebe i interese mladih na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini.
Savjete mladih osnivaju te njihove članove i zamjenike članova biraju predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ovom Zakonu, zakonu kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, općim aktima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te međunarodnim dokumentima potvrđenim ili usvojenim od strane Republike Hrvatske.
Mladi, u smislu ovoga Zakona, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj za koju se osniva savjet mladih, koji u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetima mladih imaju od navršenih petnaest do navršenih trideset godina života te kao takvi imaju pravo biti birani za člana savjeta i zamjenika člana savjeta mladih.
Osoba može istodobno biti član samo jednog savjeta mladih jedinice lokalne samouprave, te samo jednog savjeta mladih jedinice područne (regionalne) samouprave.

Prilog