Grb i zastava

Grbom i zastavom Grada Pregrade simbolički se predstavlja Grad Pregrada i izražava njegov povijesni identitet i samosvojnost.

Grb i zastava Grada Pregrade ističu se na način da izražavaju ugled i dostojanstvo Grada u skladu s ovom Odlukom.

Zabranjeno je javno isticanje dotrajalih, neurednih ili oštećenih primjeraka grba i zastava Grada Pregrade.

OPIS GRBA

Grb Grada Pregrade ima oblik stiliziranoga štita na čijem se zelenom polju nalaze dva nasuprot okrenuta stupajuća crveno naoružana okrunjena zlatna/žuta lava drže srebrnu/bijelu crkvu s dva tornja, gore desno nalazi se zlatna/žuta osmerokraka zvijezda, gore lijevo nalazi se srebrni/bijeli polumjesec.

Odnos visine grba prema širini je 4:3. Ako se grb izrađuje reljefno, obrub okolo bijeloga polja štita i trozuba kula u sredini štita, ističu se i izrađuju u skladu s pravilima heraldike.

OPIS ZASTAVE

Zastava Grada Pregrade pravokutnog je oblika, omjera širine  i dužine (visine) 1:2.

Zastava Grada Pregrade zelene je boje, a u sredini zastave nalazi se obrubljeni Grb Grada Pregrade.

 

Odluku o odobrenju uporabe grba i(li) zastave Grada Pregrade donosi Gradonačelnik Grada Pregrade.

Prilog