Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti

Pročelnica Marija Marjanović, mag. iur. 

Radno mjesto Ime i prezime Kontakt
Pročelnica Marija Marjanović, mag. iur.

tel.: 049/376-052

marija.marjanovic@pregrada.hr

Administrativna tajnica Renata Posavec

tel.: 049/376-052

renata.posavec@pregrada.hr

Savjetnica za društvene djelatnosti i odnose s javnošću Petra Vdović, mag. nov.

tel.: 049/376-052

petra.vdovic@pregrada.hr

Domar Davorin Papeš

tel.: 049/376-052

davorin.papes@pregrada.hr

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati, dnevna pauza od 10:30 do 11:00 sati.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti: 
- obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove vezane uz pripremanje i organiziranje rada Gradonačelnika i Gradskog vijeća te njihovih radnih tijela,
- priprema prijedloge/nacrte općih akata iz djelokruga upravnog odjela i brine se o njihovoj usklađenosti sa zakonom i drugim propisima,
- proučava i stručno obrađuje najsloženija pravna pitanja iz nadležnosti Grada ,
- obavlja poslove pravnog zastupanja Grada u postupcima koji se vode pred tijelima sudbene i državne vlasti, izrađuje prijedloge akata kojima se štite interesi Grada u istim postupcima,
- obavlja poslove ostvarivanja prava na pristup informacijama i objavljuje informacije kada je to utvrđeno zakonom i drugim propisima te poslove u svezi razmatranja predstavki i pritužbi građana na rad gradske uprave,
- obavlja odgovarajuće pravne, imovinsko pravne i druge stručne poslove u oblasti imovinsko pravnih odnosa, upravljanja i gospodarenja imovinom te vodi evidenciju gradske imovine,
- vodi poslove službenog protokola i organizacije službenih posjeta i svečanih manifestacija, poslove vezane za međugradsku i međunarodnu suradnju te odnose s javnošću,
- vodi poslove personalne službe i uredskog poslovanja, brine o očuvanju arhivske građe, obavlja poslove pisarnice, otpreme i dostave pošte, kao i poslove umnožavanja i slaganja materijala za potrebe gradskog vijeća,
- vodi brigu o održavanju poslovnih prostora i opreme neophodne za rad, obavlja poslove informatizacije, te vodi brigu oko organizacije i opskrbe svih odjela materijalnim sredstvima za rad, - organizira i provodi zaštitu na radu i poslove vezane za zaštitu i spašavanje koji se odnose na lokalnu samoupravu,
- obavlja poslove pripreme i provođenja postupka javne nabave za Grad te vođenje potrebnih evidencija iz područja javne nabave,
- pruža stručnu pomoć vijećima mjesnih odbora u pripremi temeljnih akata mjesnih odbora i prati njihovu usklađenost sa zakonom i Statutom Grada, surađuje s tijelima mjesne samouprave i obavlja druge stručne i administrativne poslove za potrebe mjesnih odbora,
- obavlja poslove koji se odnose na predškolski odgoj i obrazovanje, osnovno i srednje školstvo, kulturu, sport, tehničku kulturu, zdravstvo, socijalnu skrb i ugostiteljstvo,
- usklađuje rad ustanova, organizacija i udruga iz djelokruga upravnog odjela i obavlja poslove vezane uz stipendiranje učenika i studenata,
- vodi brigu i uspostavlja mjere zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Pregrade,
- obavlja stručne poslove iz područja vatrogastva i zaštite od požara,
- usklađuje razvitak društvenih djelatnosti u gradu te pomaže u radu mladih i prati realizaciju programa mladih,
- obavlja i druge poslove koji su posebnim propisima stavljeni u nadležnost upravnog odjela. 

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 22/13);

http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2013_22.pdf

 

Prilog