Komunalno redarstvo

U cilju uređivanja naselja, održavanja čistoće, čuvanja i korištenja javnih površina, sakupljanja, odvoza i postupanja sa sakupljenim komunalnim otpadom, uklanjanja snijega i leda, te uklanjanja protupravno postavljenih predmeta na području Grada Pregrade propisan je komunalni red i mjere za njegovo provođenje Odlukom o komunalnom redu ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 32/14).

Ovom se Odlukom propisuje komunalni red i mjere za njegovo provođenje. Komunalni red propisan ovom Odlukom obvezan je za sve pravne i fizičke osobe na području Grada Pregrade, ako zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno. 

Nadzor nad provedbom Odluke o komunalnom redu provodi komunalni redar.

U obavljanju nadzora komunalni redar je ovlašten:

  • izricati opomene fizičkim i pravnim osobama u svrhu održavanja komunalnog reda,
  • rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda,
  • izdati prekrašajni nalog,
  • izricati mandatne kazne,
  • predložiti pokretanje prekršajnog postupka.

Ukoliko je pravna ili fizička osoba  postupila po opomeni komunalnog redara, a nije nastala nikakva šteta niti troškovi, neće se određivati mjera, niti mandatno kažnjavanje, niti izdavanje obveznog prekršajnog naloga. U obveznom prekršajnom nalogu počinitelju prekršaja će se uz  novčanu kaznu izreći i troškovi utvrđivanja prekršaja i izdavanja obveznog prekršajnog naloga u iznosu od 100,00 kn.

Fizička i pravna osoba dužna je komunalnom redaru omogućiti nesmetano obavljanje nadzora, a poglavito pristup do prostorija objekata, naprava i uređaja, dati osobne podatke, kao i pružiti druga potrebna obavještenja o predmetu uredovanja. Ako  komunalni  redar  u  svome  radu  naiđe  na  otpor,  može  zatražiti  pomoć  od Ministarstva unutarnjih poslova - Policijske uprave Krapinsko-zagorske, Policijske postaje Pregrada.

O obavljenom nadzoru komunalni redar sastavlja zapisnik.

Komunalni redar: MARIJA PRESEČKI, tel: 049/376-052, mob: 091/376-0526, e-mail: marija.presecki@pregrada.hr

 

Prilog