Ustanove u kulturi

Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno Zakonom o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08).

Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti,ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti.

Na pravnu osobu koja obavlja neku od prethodno navedenih djelatnosti radi stjecanja dobiti primjenjuju se propisi o trgovačkim društvima.

Zakonom se može propisati da se pojedine navedene djelatnosti  ne mogu obavljati radi stjecanja dobiti. 

 

Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01, 98/19)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i 62/20)

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09)

Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04, 44/09 i 68/13)

Zakon o muzejima (NN 61/18 i 98/19)

Zakon o knjižnicama (NN 17/19 i 98/19)