Komunalni sustav

Projekt "Rekonstrukcija javne rasvjete sa ciljem povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja svjetlosnog zagađenja" 

Projekt je započeo potpisivanjem ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti (u daljnjem tekstu: Fond) dana 18.06.2008. godine na ugovorni iznos od 4.229.611,78 kn (sa PDV-om) i rokom dovršetka do konca svinja 2009. godine, pri čemu Fond sudjeluje sa financijskom pomoći od 40% (1.691.844,71 kn) od ukupne investicije, dok je preostalih 60% investicije obaveza Grada. Grad je povjerio izvođenje projekta trg.društvu "Niskogradnja" d.o.o. ugovorom od 10.06.2008., koji je, na osnovu gore navedenog ugovora sa Fondom raspisalo postupak javne nabave 31.07.2008., nakon čega je odabran najpovoljniji ponuđač, trg.društvo "Dekor" Zabok, s kojim je potpisan ugovor 15.09.2008. na iznos od 4.488.574,23 kn netto (5.476.060,56 kn sa PDV-om). Dana 10.10.2008. potpisan je I.dodatak ugovoru gdje se iznos investicije povećava na 4.318.420,23 kn bez pdv-a , što je 39,18% udjela Fonda.

Dana 26.02.2010. potpisan je II.dodatak ugovoru gdje je rok za realizaciju projekta pomaknut na konac 2011. godine. Međutim, nije bilo daljnjih radova do sredine 2013. godine (predizborno doba), kada je projekt ponovno pokrenut. Do tog perioda Fond je učestalo imao primjedbe na način i dinamiku izvođenja radova, te na nesudjelovanje Grada sa svojim dijelom financijskih obaveza. Stoga je Fond zaprijetio raskidom ugovora i zahtjevom za povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Dolaskom nove gradske uprave u 06.mj.2013, te analizom stanja i trenutnom situacijom, pokrenuti su razgovori sa Fondom. Inicirano je nekoliko krugova razgovora, gdje je gradska uprava pokazala čvrstu volju da projekt privede kraju, te je paralelno sa time osigurala sredstva u proračunu i nastavila sa izvođenjem radova. Nakon sređivanja i otklanjanja prigovora i nedostataka inspekcijskog nalaza od strane Fonda, sređivanja tehničkih specifikacija i
potrebnih imenovanja nadzornog inženjera, te svih traženih izvještaja, pripremljeni su preduvjeti za potpisivanje novog, III.dodatka ugovoru, koji će biti potpisan u 02.mj.2015. godine.
U njemu je iznos investicije korigiran na 4.318.420,23 kn (sa PDV-om) i udjelom Fonda 39,18% ili 1.691.844,71 kn (koliko je Fond i uplatio). Krajnji rok realizacije projekta prolongiran je do kraja 2016. godine.

Obveza Grada Pregrade je do kraja 2016. godine investirati još 1.285.695,88 kn kako bi se projekt priveo kraju. Nakon provedenog projekta rezultat će biti potpuno obnovljena osnovna infrastruktura sustava javne rasvjete na području Grada Pregrade, što znači da će biti uklonjene sve zastarjele, energetski neučinkovite i opasne (živine) svjetiljke, te da će velik dio sustava biti rekonstruiran na način da zadovoljava osnovne tehničke i zakonski propisane uvjete (gustoća i intenzitet osvijetljenosti prometnica, nogostupa i pješačkih staza, smanjenje svjetlosnog zagađenja), te doprinjeti manjoj potrošnji (po svjetiljci) i smanjenju troškova održavanja.

Održavanje javne rasvjete

U periodu od 01.07.2013. do 31.08.2013. izvršena je analiza stanja javne rasvjete Grada Pregrade. Sukladno zaključcima navedene analize, poduzete su slijedeće radnje :

  • izrađen je snimak sustava javne rasvjete
  •  detektirane su mogućnosti na smanjenju potrošnje (električna energija) i održavanju.
  •  izrađen je Plan održavanja javne rasvjete, čime je precizno definirano kada i na koji način se izvode radovi na održavanju, te kako građani mogu prijavljivati uočene kvarove (prilog br.2)
  •  pripremljen je novi troškovnik kao podloga za objavljivanje natječaja za održavanje javne rasvjete
  •  radi smanjenja potrošnje električne energije na Trgu Gospe Kunagorske zamijenjene su sve žarulje (96 kom) snage 150W sa žaruljama snage 70W, čime je je ukupna snaga smanjena sa 14,4 kW na 6,72 kW (odnosno 53%), te je ostvarena financijska ušteda od oko 30.000,00 kn (na godišnjoj razini).
  • na nekim linijama rasvjete regulirano je upravljanje (vrijeme uklopa/isklopa)

Striktnim provođenjem Programa održavanja javne rasvjete, smanjen je broj intervencija, žarulje i prigušnice na svjetiljkama se ne mijenjaju pojedinačno nego planski na točno određenoj lokaciji i u predviđenom periodu. Stoga je i očekivani prosječni broj žarulja i prigušnica, te broj radnih sati za zamjenu u jednoj godini pao na razumnu razinu, što je vidljivo iz slijedećeg :

Naziv robe/godina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Ukupno žarulja/kom 15 80 248 436 506 815 236 135 79
Ukupno prigušnica/kom 20 131 123 276 348 655 249 49 22
Utrošeno radnih sati/sati 148 451 714 508 288 374 248 498 260
Utrošeno radnih sati platformske dizalice/sati 98 271 286 208 139 212 140 221 103

 

Rezultat gore navedenih radnji su smanjeni troškovi električne energije i održavanje sustava, prema slijedećem:

Naziv robe/godina 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
JR - električna energija (kn) 178.446,80 182.749,05 224.175,39 325.424,58 363.000,33 383.606,53 404.350,71 313.832,56 308.895,03
JR - održavanje (kn) 46.252,67 132.648,53 188.314,54 149.554,70 99.447,99 117.622,62 93.137,40 93.360,18 46.195,18

Obzirom da je u tijeku projekt rekonstrukcije javne rasvjete (ugovor sa Fondom), doći će do daljnjih promjena u broju instaliranih svjetiljki i snage, pa je za očekivati manje povećanje potrošnje el.energije, što će se pokušati kompenzirati daljnjom racionalizacijom upravljanja sustava javne rasvjete. Na osnovu svih poduzetih radnji, očekuje se da će zaključno sa krajem 2016. godine, po završetku provođenja projekta rekonstrukcije, javna rasvjeta na području grada biti u potpunosti funkcionalna (razumno upravljanje), energetski učinkovita (racionalna potrošnja), u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima (razina i intenzitet osvijetljenosti, smanjeno svjetlosno zagađenje), uz minimalne troškove održavanja.

Prijave o kvaru na javnoj rasvjeti mogu se podnijeti pisano putem Obrasca na e-mail adresu;

grad@pregrada.hr

ili na adresu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2.

 

Prilog