Organizacije civilnog društva

Članak 4. Zakona o udrugama (NN 74/14, 70/17) definira Udrugu kao svaki oblik slobodnog i dobrovoljnog udruživanja više fizičkih, odnosno pravnih osoba koje se, radi zaštite njihovih probitaka ili zauzimanja za zaštitu ljudskih prava i sloboda, zaštitu okoliša i prirode i održivi razvoj, te za humanitarna, socijalna, kulturna, odgojno-obrazovna, znanstvena, sportska, zdravstvena, tehnička, informacijska, strukovna ili druga uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom, a bez namjere stjecanja dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi, podvrgavaju pravilima koja uređuju ustroj i djelovanje toga oblika udruživanja.

Na području grada Pregrade registrirana je 61 udruga. 

Kriteriji mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Proračuna Grada Pregrade utvrđeni su Pravilnikom o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije,br. 29/15). Odredbe Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri. Odredbe Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad. Iznosi financiranja tih programa i projekata biti će definirani od strane nadležnog Upravnog odjela Grada kroz Proračun Grada i program javnih potreba.

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_03_26_546.html
 

 

 

Prilog