Korištenje javnih površina na području Grada Pregrade

Korištenje javnih površina na području Grada Pregrade uređeno je Odlukom o o uvjetima i kriterijima za korištenje javnih površina na području Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 16/10).

Javnim površinama na području Grada Pregrade smatraju se:
1. javne prometne površine kao što su ulice, ceste, nerazvrstane ceste, trgovi, nogostupi, javno stubište, javni prolazi, mostovi, parkirališta i slične površine,
2. javne zelene površine kao što su parkovi, drvoredi, živice, travnjaci, cvjetnjaci, skupine stabala, dječja igrališta, zelene površine uz javne ceste u naseljima i slične površine koje se nalaze na javnom dobru, odnosno nisu u privatnom vlasništvu,
3. područje rječice Kosteljine i njezin rubni dio koji nije u privatnom vlasništvu, odvodni kanali, stari bazen te stazice i stube prema vrhovima Kunagore i Sv. Lenarta.
Nabrojene javne površine redovito se koriste u skladu s njihovom namjenom sukladno Odluci o komunalnom redu (Klasa: 363-01/04-01/42, Ur.Broj: 2214/01-01-04-1) od 30. studenog 2004. godine.

Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, br.16/10: http://www.kzz.hr/glasnik/brojevi/pdf/KZZ_Glasnik_2010_16.pdf