Prijevoz pokojnika i pogrebničke usluge

Prijevoz pokojnika i pogrebne usluge

Prijevoz pokojnika je komunalna djelatnost koju može obavljati pogrebnik sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15) kojim se uređuje sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom.
Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti koji ima sjedište na teritoriju Republike Hrvatske, osim mrtvozornika imenovanog sukladno posebnim propisima koji reguliraju organizaciju i rad mrtvozorničke službe. Pogrebnik je i fizička ili pravna osoba registrirana za obavljanje pogrebničke djelatnosti koja ima sjedište na teritoriju država članica Europske unije ili države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.
Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.
Dosadašnje koncesije za obavljanje prijevoza pokojnika, koje su u skladu s Zakonom o komunalnom gospodarstvu dodijelile jedinice lokalne samouprave prestaju važiti stupanjem na snagu Zakona o pogrebničkoj djelatnosti.

Zakon o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15) stupio je na snagu 07.04.2015.

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti ( NN, br. 36/15) i članka 32. Statuta Grada Pregrade (Sl. glasnik KZŽ, 06/13 i 17/03), Gradsko vijeće Grada Pregrade na 18. Sjednici održanoj 07.03.2016. godine donijelo je Odluku o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 3/16).

Ugovor o povjeravanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz proračuna Grada Pregrade zaključen je s KIKO TRGOVINA I USLUGE, D. Kunovića 10, Pregrada
Kontakt: 0913376047
             0915943001.