Groblja na području grada

GROBLJA

Obavljanje komunalne djelatnosti  održavanja groblja i mrtvačnica na području grada Pregrade uređeno je Odlukom o načinu i uvjetima obavljanja komunalne djelatnosti održavanja groblja i mrtvačnica (Službeni glasnik KZŽ, br. 7/06) Gradskog vijeća grada Pregrade donijetoj na sjednici održanoj 11. travnja 2006.g. Navedena Odluka  stupila je na snagu 28.04.2006.

Groblja na području grada Pregrade su  groblje Pregrada, groblje Vinagora, groblje Stipernica, i groblje Kostel.

Grobljima upravlja trgovačko društvo u vlasništvu Grada Pregrade "Niskogradnja" d.o.o. iz Pregrade, Stjepana Radića 17.
Na navedenim grobljima ukapaju se umrli koji su do trenutka smrti imali prebivalište na području grada Pregrade. 
Grobnim se mjestom u smislu navedene Odluke smatra pojedinačni grob, obiteljski grob, grobnica, grob za urne i grobnica za urne.

Uprava Niskogradnje d.o.o. daje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, te o tome donosi rješenje.

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada. Za korištenje grobnog mjesta korisnik plaća  godišnju grobnu naknadu.

https://www.niskogradnjapregrada.hr/cjenici/

Svako groblje ima mrtvačnicu o čijem se održavanju brine Niskogradnja d.o.o. 

Groblje Vinagora ima kapelicu o kojoj se brine i koja je u vlasništvu Župe Pohoda BDM, Vinagora, a koja ujedno služi kao mrtvačnica.
Groblja su za građane otvorena za posjet u siječnju, veljači, ožujku, listopadu, studenom i prosincu od 7,00 do 19,00 sati, a u ostalim mjesecima od 6,00 do 20,00 sati. Građani su dužni na groblju održavati potpuni mir i ponašati se s poštovanjem prema mrtvima.

Niskogradnja d.o.o. brine o tome da se grobovi grade prema Položajnom planu grobnih mjesta i grobnica na način koji odgovara tehničkom i sanitarnim uvjetima, vodeći pri tome računa o zaštiti okoliša, krajobraznim i estetskim vrijednostima.
Za gradnju grobnica, postavljanje kamenih i sličnih spomenika na grobove, postavljanje klupa te za preinaku groba, za uklanjanje spomenika i nadgrobnih ploča potrebno je pismeno odobrenje Niskogradnje d.o.o.