Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Dana 10.12.2015  održana je 17. sjednica Gradskog vijeća. Na sjednici, na kojoj je bilo prisutno 10 od 15 vijećnika, razmatrane su 33 točke dnevnog reda. Sve točke dnevnog reda su usvojene. Po usvajanju zapisnika sa prethodne sjednice vijećnici su pristupili razmatranju ostalih točaka dnevnog reda.

Centralno značenje i važnost ove sjednice činio je Prijedlog Proračuna Grada Pregrade za 2016. godinu. Riječ je najvažnijem financijskom aktu jedinice lokalne samouprave, kojim ona planira svoje prihode i primitke te rashode i izdatke za slijedeću proračunsku godinu. Gradsko vijeće Grada Pregrade usvojilo je  proračun Grada Pregrade za 2016. godinu u iznosu od 15.6 mil. kuna. Od najvažnijih projekta koji nas očekuju iduće godine posebno želimo naglasiti veliku investiciju u asfaltiranje nerazvrstanih cesta na cijelom području našega Grada u iznosu od 2,6 milijuna kuna, za što će se udio Grada u iznosu od 70 % osigurati kroz kreditni aranžman sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvoj, zatim zadnja faza rekonstrukcije Dječjeg vrtića „Naša radost“, nastavak ulaganja u rekonstrukciju javne rasvjete i sanacije klizišta, dok je za kandiranje na fondove EU spreman projekt izgradnje Kulturnog centra Grada Pregrade i projekti za asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području naših sela.

Također u proračunu su predviđena i sredstva za brojne manje projekte na području naših Mjesnih odbora, poput uređenja dječjih i sportskih igrališta, male komunalne akcije, sanaciju odlagališta otpada itd.

Kroz proračun osigurana je i podrška udrugama sa područja grada Pregrade, koje će se svojim projektima i programima moći javljati na natječaja i javne pozive te na taj način transparentno opravdati sredstva koja će ima biti dodijeljena. Sukladno tome donesen je i Pravilnik o o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade kojim se utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Pregrade udrugama prvenstveno koje imaju sjedište na području Grada Pregrade i  čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Pregrade.

Proračunom su obuhvaćena i stipendiranja naših najuspješnijih studenata i učenika, potpore  studentima slabijeg imovinskog statusa, sufinanciranje  prijevoza za srednjoškolce i prigodni darovi za novorođenčad na području grada.

Od ostalih važnijih odluka izdvajamo usvajanje Odluke o zajedničkom poljoprivrednim redaru sa općinom Desinić i Krapinske toplice, koji će biti zadužen za nadzor nad provođenjem agrotehničkih mjera na području Grada Pregrade. Također radi izgradnje i ulaganja u sustav vodoopskrbe i odvodnje, uvedena je naknada za razvoju u iznos od 1 kn po potrošenom m3 vode, a navedena sredstava su po članku 3. Odluke namijenjena isključivo za otplatu kredita i glavnice koji će se podići za izgradnju komunalnih vodnih građevina za vodoopskrbu i odvodnju.

Kao oblik potpore i poticanja novih investicija na području grada Gradsko vijeće je temeljem Odluke o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, od njegova plaćanja oslobodilo dva nova investitora u  poduzetničkoj zoni grada Pregrade, i to poduzeće Panda – S i Gotra – Logistika d.o.o.

Gradsko vijeće donijelo je i Odluku o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Grada Pregrade, kojom je za ravnateljicu imenovana Gordana Krizmanić, profesorica predškolskog odgoja,  iz Pregrade.

Također donijeta je i nova Odluka o ugodtiteljskoj djelatnosti na području grada Pregrade kojom se utvrđuje drugačije radno vrijeme ugostiteljskih objekata od radnog vremena propisanog Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti, mjerila za određivanje ranijeg završetka radnog vremena, prostori na kojim mogu biti objekti jednostavnih usluga te druga pitanja vezano za ugostiteljstvo na području grada Pregrade.

Gradsko vijeće Grada Pregrade zaključcima je potvrdilo Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada za školsku godinu 2014/2015. i Godišnji plan i program rada Glazbene škole Pregrada za školsku godinu 2015/2016., Godišnje izvješće o radu DV "Naša radost" Pregrada za 2014./2015. godinu i Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za 2015/2016. odgojno- obrazovnu godinu, te izvješća udruga čiji su se programi financirali iz Proračuna Grada Pregrade za 2014. godinu. 

Odluke i zaključke sa 17. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade možete vidjeti na slijedećem linku:
http://1drv.ms/1OlO2GT