Natječaj za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima

Ilustracija

Temeljem članka 2. i 7. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka), Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti  Grada Pregrade raspisuje 

NATJEČAJ
za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima
s prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021.

Pravo na financijsku potporu imaju

 • svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Pregradi koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 3.000 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima.
 • Financijska potpora dodjeljuje se studentima, ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva:

Iznos potpore:

do 1000,00 kn

650,00 kn

1.001,00- 1.500,00 kn

550,00 kn

1.501,00- 2.000,00 kn

450,00 kn

2.001,00- 2.500,00 kn

350,00 kn

2.501,00- 3.000,00 kn

250,00 kn

 • Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.

Pravo na financijsku  potporu, IZRAVNO, neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja te studenti upisani na studije sa popisa deficitarnih studija sukladno listi deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu. Iznos potpore ostvarene na osnovi jednog od kriterija za izravnu dodjelu je 250 kuna.

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na financijsku potporu studenti ostvaruju dostavom popunjenog obrasca zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrda visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o redovnom upisu akademske godine (semestra),
 2. preslika osobne iskaznice ili potvrde nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade,
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu,
 4. potvrda o svim prihodima za sve članove kućanstva u posljednja tri mjeseca:
 • potvrda o plaći, a u slučaju bolovanja potvrdu o primanjima za bolovanje,
 • pregled primitaka i izdataka za razdoblje od 1. 1. do 30. 9. tekuće godine ili potvrdu o plaći (za obrtnike i poduzetnike),
 • potvrda o mirovini (za umirovljenike),
 • potvrda o jednokratnim primanjima  (otpremnine i sl.)
 • za samohrane roditelje i jednoroditeljske obitelji: rodni ili smrtni list, potvrda o alimentaciji,
 • potvrda o obiteljskoj mirovini (u slučaju smrti roditelja, odnosno skrbnika),
 • ako radno sposobna osoba u kućanstvu nije zaposlena, tj. nema prihoda treba priložiti potvrdu nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, odnosno da je posljednja tri mjeseca prijavljena u evidenciji nezaposlenih,
 • ako nezaposlena osoba koja je član zajedničkog kućanstva iz nekog razloga nije upisana u evidenciju nadležne službe za evidenciju o nezaposlenim osobama, dostaviti potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno- pravnom statusu.

    e) izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna.

Dokumentacija koja se prilaže uz obrazac za izravnu dodjelu, ako se ostvarenje prava zahtjeva IZRAVNO, neovisno o prihodu po članu kućanstva, odnosno temeljem članka 6. Odluke:

 1. potvrda visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola o redovnom upisu akademske godine (semestra),
 2. preslika osobne iskaznice ili potvrde nadležne PP o prebivalištu na području grada Pregrade,
 3. potvrda (izjava) o zajedničkom kućanstvu,
 4. izjava podnositelja zahtjeva da ne prima stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna,
 5. dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 6. Odluke, odnosno dokaz o osnovi za izravnu dodjelu financijske potpore na temelju koje se podnosi zahtjev.

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Popunjen obrazac zahtjeva za financijsku potporu s potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja dostavlja se isključivo poštom preporučeno na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „NATJEČAJ za ostvarenje prava na financijsku potporu redovnim studentima s prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021.“ , a u roku 15 dana od dana objave ovog Natječaja.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za ostvarenje prava na financijsku potporu je do 18. studenog 2020. godine.

Sve zaprimljene zahtjeve po ovom Natječaju rješavat će Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti putem Odbora za dodjelu stipendija Grada Pregrade.

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade putem Odbora za dodjelu stipendija sastavlja Popis studenata koji ostvaruju traženo pravo i donosi pojedinačno rješenje za svakog podnositelja zahtjeva, a rok za objavu rezultata je 30 dana nakon završetka natječaja.

Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

PRAVO NA ŽALBU

Na Rješenje Upravnog odjela dopuštena je žalba Gradonačelniku u roku od 8 dana od dana primitka Rješenja.

NAPOMENA

Studenti su dužni dostaviti Upravnom odjelu obavijest o bilo kakvoj promjeni svoga statusa koja bi mogla utjecati na promjenu prava iz Odluke i to u roku 8 dana od dana nastanka promjene.

O promjenama financijskih potpora Upravni odjel donosi Rješenje.

Na Rješenje  je dopuštena žalba Gradonačelniku u roku 8 dana od dana primitka rješenja.

OSTALO

Financijske potpore dodjeljuju za deset mjeseci akademske godine, od rujna do lipnja, do završetka  studija (uz ispunjenje obveze iz čl. 9.  Odluke).

Iznos financijske potpore studentima prema izvršnom Rješenju isplaćuje se na račun studenta, najprije eventualni zaostaci, a onda redovita potpora.

Studenti koji ostvare pravo prava na financijsku potporu Grada Pregrade 2020./2021. obvezni su pridržavati se odredbi Odluke u pogledu prava i obveza koje se odnose na pravo na financijsku potporu Grada Pregrade.                                                                                            

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

                        PROČELNICA

                                                                                                            Ksenija Ogrizek, dipl. iur., v.r.

 

Klasa: 604-01/20-01/01

Urbroj: 2214/01-03-20-1

Pregrada,  03.11.2020.