Natječaj za dodjelu TOP stipendija studentima

Ilustracija

Temeljem članka 2. i 16. Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja  Grada Pregrade (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 43/19, u daljnjem tekstu Odluka) te Zaključka Gradonačelnika Grada Pregrade (Klasa: 604-01/20-01/02,  Urbroj: 2214/01-02-20-1) od 02.11.2020. godine, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisuje

NATJEČAJ
za  dodjelu TOP stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području
grada Pregrade 2020./2021.

Grad Pregrada u 2020./2021. akademskoj godini dodijelit će 10 top stipendija za izvrsnost u iznosu od 700,00 kn mjesečno za razdoblje od 10 mjeseci (rujan 2020./ lipanj 2021. godine).

Pravo na dodjelu top stipendije temeljem Odluke imaju redovni studenti koji ispunjavaju ove uvjete:

 1. studenti koji imaju prosjek ocjena najmanje 4.0,
 2. studenti koji nemaju zaostajanje tijekom studija; tj. zadovoljavaju slijedeće uvjete:
  1. upisa prve, druge, treće ili četvrte godine preddiplomskoga sveučilišnog studija ili stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa,
  2. upisa prve, druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine integriranoga preddiplomskog i diplomskoga sveučilišnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa,
  3. upisa prve ili druge godine diplomskoga sveučilišnog studija ili specijalističkoga diplomskoga stručnog studija bez zaostajanja tijekom studijskog programa.
 3. studenti završne godine studija koji su završili studijski program sukladno propisanom trajanju (apsolventi),
 4. studenti koji nemaju upisanu tzv. „razlikovnu“ godinu studija,
 5. studenti viših godina koji su u prethodnoj akademskoj godini stekli najmanje 55 ECTS bodova,
 6. studenti prve godine preddiplomskog ili integriranoga preddiplomskog i diplomskog studija te prve godine stručnog studija koji se nalaze na rang-listi za upis među 10% (deset posto) najuspješnijih kandidata sukladno propisima matičnoga visokog učilišta za nastupajuću ( ili tekuću) akademsku godinu, te imaju položene ispite državne mature „A“ razine (svi predmeti),
 7. studenti koji nemaju upisano mirovanje studentskih obveza u nastupajućoj akademskoj godini,
 8. studenti koji ne primaju državnu ili neku drugu stipendiju,
 9. redovni studenti.

Pravo na top stipendiju Grada Pregrade ne mogu ostvariti studenti privatnih visokih učilišta bez obzira na ispunjenje prethodno navedenih uvjeta.

POPIS DOKUMENATA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Postupak ostvarivanja prava na top stipendiju studenti ostvaruju dostavom zahtjeva i sljedeće dokumentacije:

 1. potvrde visokog učilišta (sveučilište, fakultet ili umjetničku akademiju u njegovom sastavu, veleučilište ili visoka škola) o redovnom upisu akademske godine (semestra),
 2. preslike osobne iskaznice ili potvrde policijske uprave o prebivalištu na području Grada Pregrade,
 3. originalnu potvrdu o prosjeku ocjena ili ovjerene preslike sa prijepisom ocjena, koja sadržava :
  a) ukupni broj stečenih ECTS bodova,
  b) broj ECTS bodova stečenih u prethodnoj akademskoj godini,
  c)prosjek ocjena studenta zaokružen na tri decimale,
 4. za studente prve godine:
  a) svjedodžbu državne mature „A“ razine (svi predmeti),
  b) potvrdu matičnog učilišta da je student bio među prvih 10 posto upisanih na rang listi prilikom upisa.

Dodatno bodovanje

Dodatne bodove donosi:

Rektorova nagrada

Dekanova nagrada

Sudjelovanje na studenskoj Olimpijadi

Objavljivanje znanstvenog ili stručnog rada u autorstvu ili koautorstvu u časopisu ili na međunarodnoj konferenciji

Deficitarnost zanimanja (prema listi deficitarnih zanimanja koje za tekuću godinu kao preporuku donosi  HZZ – Područni ured Krapina)

Studenti koji prvi put upisuju prvu godinu studija, a osvojili su neku od državnih nagrada na službenim natjecanjima iz područja koja su vezana uz nastavni program (jedno od prva tri mjesta) tijekom srednjoškolskoga obrazovanja

Studenti koji imaju osnove za dodatno bodovanje dužni su dostaviti dokaz o istom kako bi mogli ostvariti dodatne bodove.

U slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti koji su sljedećim redom:

 1. djeca bez roditeljske skrbi,
 2. djeca poginulih hrvatskih branitelja,
 3. djeca dragovoljaca i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata,
 4. djeca s invaliditetom,
 5. djeca koja žive sa samohranim roditeljem,
 6. osoba podzastupljenog spola na rang listi.

Studenti koji imaju osnovu za ostvarenje prednosti u slučaju istog broja bodova dužni su dostaviti dokaz o istom.                                         

POSTUPAK PRIJAVE I ROKOVI

Prijava se vrši dostavom popunjenog obrasca zahtjeva za top stipendiju sa potrebnom dokumentacijom iz ovog natječaja isključivo poštom preporučenom na adresu: Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, s naznakom „Natječaj za dodjelu top stipendija izvrsnim redovnim studentima sa prebivalištem na području grada Pregrade 2020./2021. “, a u roku 15 dana od dana objave ovog Natječaja.

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je do 18. studenog 2020. godine.

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, neovjerenim obrascima od strane matičnog visokog učilišta, kao i one koje ne budu podnesene do utvrđenog roka, neće se razmatrati.

Temeljem zahtjeva i dostavljene dokumentacije Odbor za dodjelu stipendija vrši provjeru dokumentacije te izrađuje rang listu za dodjelu stipendija, a rok za objavu rezultata (rang liste) je 30 dana nakon završetka natječaja. Rezultati natječaja bit će vidljivi na web stranicama i na oglasnoj ploči Grada Pregrade.

PRAVO NA PRIGOVOR

U roku 8 (osam) dana od dana objave rang liste podnositelj zahtjeva ima pravo prigovora Gradonačelniku. Gradonačelnik, na prijedlog Odbora, donosi odluku o prigovoru koja je konačna.

Na osnovu konačne rang liste Grad Pregrada s korisnikom stipendije sklapa ugovor.

Izrazi koji se koriste u ovome Natječaju, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod.

                                                                                                                    PROČELNICA

                                                                                                          Ksenija Ogrizek, dipl.iur., v.r.

Klasa: 604-01/20-01/02

Urbroj: 2214/01-03-20-2

Pregrada, 03.11.2020. godine