Izrada projektne dokumentacije nogostupa uz županijske ceste ŽC 2096 i ŽC 2151, te nerazvrstanu cestu kroz Kolariju

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja:  GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2,  49218 Pregrada.

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izrada projektne dokumentacije nogostupa uz županijske ceste ŽC 2096  i  ŽC 2151, te nerazvrstanu cestu kroz Kolariju, prema specifikaciji u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  88.000,00 kn  bez PDV-a

4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

5. Uvjeti i zahtjevi  koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži: -

6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme):  24.10. 2014.g. do 10,00 sati.    

7. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti :  PONUDA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA NOGOSTUPE  UZ ŽC 2096  I   ŽC 2151, TE NERAZVRSTANU CESTU KROZ KOLARIJU  „ NE OTVARAJ“

8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, J.Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049 376052, email martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

12. Datum objave poziva na internetskim stranicama:   17. listopada 2014. godine. 

13. Javno otvaranje ponuda je dana  24. listopada 2014. godine na adresi: Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2 u Pregradi u 10,00 sati.

Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17,Urbroj:2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g. i izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj:2214/01-02-14-2 od 24.02.2014. g. koja je objavljena na www.pregrada.hr