Radovi na sakralnim objektima u Pregradi i Kostelu

crkva

Započeli su radovi na župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Pregradi. Prema odredbi Konzervatorskog zavoda, potrebno je sanirati puknuća između tornjeva i zabata, koja su nastala usred potresa 22. ožujka 2020. U Župi ističu kako se pojavilo puknuće i na samoj freski, koja se nalazi na pročelju crkve te se zbog toga treba pristupiti i restauraciji freske te obnovi pročelja. Radovi će se odvijati u skladu s financijskim mogućnostima, a cijena radova s PDV-om iznosi 570 tisuća kuna. 

Također, u Kostelu su započeli istražni radovi na kapeli Trpećeg Isusa, a dosad su napravljene 3D snimke kapele sv.  Leonarda,  sv.  Ane,  sv.  Jurja,  crkve sv. Mirka i starog župnog dvora u Kostelu. Svi navedeni objekti kulturno su dobro pod zaštitom te je za njih potrebno izraditi detaljnu dokumentaciju.

Preuzeto iz Župnog listića Župe Uznesenja BDM Pregrada i Sv. Mirko Kostel, br.: 522/2021.