Modernizacija vinskih cesta na područja Grada Pregrade – dodatak

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Modernizacija vinskih cesta na područja Grada Pregrade – dodatak,   NC Plemenšćina – Kostel -  dionica I i  NC Pregrada Vrhi – Plemenšćina – dionica II,  sve  prema troškovnicima  u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  179.280,000 kn  (bez PDV-a).

4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:   Traži se minimalno jamstvo od 2 godine na izvedene radove.

6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme) – 25.09.2014. do 10,00 sati.  

7. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti :  MODERNIZACIJA VINSKIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE-DODATAK, NC PLEMENŠĆINA – KOSTEL - dionica I i  NC PREGRADA VRHI – PLEMENŠĆINA – dionica II    „ NE OTVARAJ“

8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, Josipa.Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049 376 052, email martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

12.Datum objave poziva na internetskim stranicama:   18.09.2014. godine.

13.Javno otvaranje ponuda je dana  25.09.2014. godine na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2. u Pregradi u 10,00 sati.

 Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17,Urbroj:2214/01-02-14-1 od 28.01.2014. g. i izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj:2214/01-02-14-2 od 24.02.2014. g. koja je objavljena na www.pregrada.hr

Prilozi

PrilogVeličina
Office spreadsheet icon vinske_ceste_troskovnik (1).xls16 KB