JAVNI POZIV nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja Groblja Vinagora

Grad Pregrada, kao tijelo nadležno za upravljanje komunalnom infrastrukturom, na temelju članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 i 110/18), članka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima („Narodne novine“ broj 59/18) te Odluke Gradskog vijeća o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi – GROBLJE VINAGORA od 15.12.2020. objavljuje

JAVNI POZIV

nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja Groblja Vinagora

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena komunalna infrastruktura Groblje Vinagora na katastarskim česticama i dijelovi: kč.br. dio 10, dio 241/1 i dio 244, k.o. Vinagora o započinjanju postupka evidentiranja predmetne komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje će se izvršiti sukladno članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/2018 i 110/2018), temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Pregrade, Ul. J. K. Tuškana 2, Pregrada, OIB: 01467072751.

Geodetski elaborat izvedenog stanja komunalne infrastrukture izraditi će tvrtka GEO-TNT d.o.o. za geodeziju, trgovinu i usluge, Podbrezovica 2B, Đurmanec, GEODETSKI URED, podružnica Pregrada, S. Škreblina 4/1, Pregrada (ovlašteni inženjer geodezije Tihana Artič, dipl.ing.geod. – ovlaštenje GEO 812).

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna komunalna infrastruktura započeti će 09. travnja 2021. godine u 08:00 h, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 16. travnja 2021. godine u 08:00 h u prostorijama Grada Pregrade.

 

 

                                                                                                          Gradonačelnik

                                                                                                          Marko Vešligaj, univ. spec. pol, v.r.

     

Prilozi

PrilogVeličina
Microsoft Office document icon Javni poziv- groblje Vinagora.doc74 KB