vlasništvo

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima uređeno je

Više

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13 i 17/13) i članka 6. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/10) Gradonačelnik Grada Pregrade donio  je 30.06.2015. O D L U K U o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za prodaju slijedećih nekretnina:

1. Poljoprivredno zemljište u Klenicama :

-         Zk.ul.476, k.č. 608/2 k.o. Vrbanec, površine 5639 m2,

Više