rezultati natječaja

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst), Javnog natječaja za financiranje projekata udruga na području grada u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/08, Urbroj: 2214/01-02-18-2 od 01.02.2018.

Više

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst), Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/07, Urbroj: 2214/01-02-18-2 od 31.01.2018.

Više