prostorni plan

Temeljem članka 88. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade

Obavještava i poziva sve zainteresirane građane s područja Grada Pregrade, udruge, privatne i pravne subjekte da do 20.08.2021. godine u Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade dostave svoje prijedloge za II. Izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade.

Više

      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

        GRAD PREGRADA

        GRADONAČELNIK

Klasa: 350-01/21-01/05

Ur.broj: 2214/01-02-21-8

Pregrada, 19.07.2021.

Više

U Gradskoj vijećnici Grada Pregrade, jučer 05.03.2015. godine, održano je Javno izlaganje o prijedlogu Prostornog plana uređenja Grada Pregrade sa stručnim obrazloženjem od strane predstavnika Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije. Javnom izlaganju prisustvovao je značajan broj građanki i građana Pregrade koji su imali prilike sudjelovati u konstruktivnoj raspravi i dobiti odgovore na postavljena pitanja i nejasnoće. 

Više