prodaja

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/17-03/01 , Urbroj; 2214/01-01-17-02) od 14.12.2017., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

Više

Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici održanoj 16.09.2015. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju natječaja za prodaju stana u vlasništvu Grada Pregrade.
Stan na prvom katu višestambene zgrade, površine 46,39 m2, na adresi Kostelgradska 5, Pregrada. Stan se sastoji od slijedećih prostorija; kuhinja i blagavaona( 20,34 m2), soba (15,67 m2), garderoba (8,18 m2)i kupaonica (2,20 m2).

Više

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13 i 17/13) i članka 6. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/10) Gradonačelnik Grada Pregrade donio  je 30.06.2015. O D L U K U o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za prodaju slijedećih nekretnina:

1. Poljoprivredno zemljište u Klenicama :

-         Zk.ul.476, k.č. 608/2 k.o. Vrbanec, površine 5639 m2,

Više