Pregrada

      REPUBLIKA  HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

        GRAD PREGRADA

        GRADONAČELNIK

Klasa: 350-01/21-01/05

Ur.broj: 2214/01-02-21-8

Pregrada, 19.07.2021.

Više

U prostorijama Gradske vijećnice zamjenica gradonačelnika Gordana Križanec Ružić ugostila je u srijedu, 12. lipnja najuspješnije učenike pregradske osnovne, srednje i glazbene škole, kao i njihove mentore. Riječ je o učenicima i učenicama koji su u protekloj školskoj godini ostvarili uspješne rezultate na državnim, županijskim i međunarodnim natjecanjima te o onima koji su svih osam godina osnovnoškolskog obrazovanja završili s odličnim uspjehom.

Više

Pozivamo sve organizatore volontiranja, potencijalne volontere, građane i građanke grada, te sve zainteresirane na otvoreni sastanak URBACT Lokalne grupe Grada u sklopu projekta URBACT Networks „Volunteering Cities“ koji će se održati dana

Više

Javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za gradove Pregradu i Klanjec, te općine Desinić, Hum na Sutli, Kraljevec na Sutli, Krapinske Toplice, Kumrovec, Tuhelj i Zagorska Sela provedena je u razdoblju  od 18.03.-03.04.2019. godine.

PREDMET JAVNE RASPRAVE:

Više

Grad Pregrada za Dan grada daje javna priznanja zaslužnim građanima, udrugama ili ustanovama.

Odluku o dodjeli javnih priznanja, na prijedlog Gradonačelnika, donosi Gradsko vijeće, a može se dodijeliti jedno od sljedećih javnih priznanja:

1. Zahvalnica, koja se dodjeljuje "za osobite uspjehe u razvoju društvenih odnosa i unaprijeđenje gospodarstva, obrazovanja, znanosti, kulture, tjelesne kulture, zdravstva, socijalne skrbi, odnosno drugih djelatnosti".

Više

Dana 19.07.2018. godine Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je svoju 10. sjednicu. Na sjednici je prisustvovalo 12 od ukupno 15 članova i članica vijeća, a sve odluke i zaključci usvojeni su jednoglasno.

Sjednica je započela usvajanjem Zapisnika sa prethodno održane 9. sjednice, te se nastavila dalje sukladno usvojenom dnevnom redu. U sklopu druge točke Gradsko vijeće je, uz pohvale za rad, prihvatilo Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog Križa Pregrada za 2017. godinu.

Više

Prošli vikend obilježila su događanja povodom dvjestote obljetnice izgradnje zagorske katedrale, pregradske župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije.

Više

U sklopu programa „Proljeće u Pregradi“ jučer je u Galeriji Muzeja dr. Zlatko Dragutin Tudjina otvorena izložba slika autora Ivana Tuđe, povjesničara umjetnosti.

Izložbu je otvorio gradonačelnik Marko Vešligaj koji je istaknuo kako je Pregrada grad kulture te da se izložba svojim koloritom odlično uklapa u program „Proljeće u Pregradi“. Također je dodao kako je Tuđa svestran čovjek, ali da se vidi da mu je likovna umjetnost najveća ljubav.

Više

Sve ekipe zimske službe su na terenu i sa 12 strojeva obavljaju čišćenje prometnica na području grada Pregrade. Noćas u tri sata ekipe su započele sa raličenjem i čišćenjem asfaltiranih dionica, a u sedam sati sa čišćenjem makadamskih cesta. Na pojedinim dionicama probleme u čišćenju stvaraju nanosi snijega i zapusi.
U jučerašnjoj intervenciji ekipe su u u nekoliko navrata od ponoći (tijekom padalina i popodne po prestanku) pa kroz dan na terenu u čišćenju provele ukupno 140 sati, i utrošile 25 metara kubnih mješavine za posipavanje cesta.

Više

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/17-03/01 , Urbroj; 2214/01-01-17-02) od 14.12.2017., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

Više

Stranice