plan

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), Grad Pregrada objavljuje

Više