nekretnina

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/17-03/01 , Urbroj; 2214/01-01-17-02) od 14.12.2017., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

Više

Raspolaganje nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade ili nekretninama kojima Grad upravlja po posebnim propisima uređeno je

Više

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta – C1 -  Petrovina – Menjački, počevši od županjske ceste Ž 2118 (D206 – Gorjakovo- Ž 2177) do županijske ceste Ž 2119 (Ž 2118 – Cigrovec – Mala Erpenja -  Ž 2155), k.o. Pregrada i k.o. Cigrovec o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Više

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 6/13 i 17/13) i članka 6. stavak 1. Odluke o uvjetima i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 21/10) Gradonačelnik Grada Pregrade donio  je 30.06.2015. O D L U K U o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za prodaju slijedećih nekretnina:

1. Poljoprivredno zemljište u Klenicama :

-         Zk.ul.476, k.č. 608/2 k.o. Vrbanec, površine 5639 m2,

Više