natječaj

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu za poboljšanje uvjeta uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2018. godini. Da bi se dobila potpora, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti su kupnja opreme za valjenje malih purića te kupnja materijala za ogradu za ograđivanje prostora u svrhu držanja zagorskog purana.

Više

Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu za povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na poljoprivrednim gospodarstvima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda. Da bi se dobila potpora, poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Više

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00,73/00 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14),  čl.3. i 11. Odluke o raspolaganju, upravljanju i stjecanju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade ( Službeni glasnik KZŽ, br.  23/16 ) i Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade (Klasa; 940-01/17-03/01 , Urbroj; 2214/01-01-17-02) od 14.12.2017., Gradsko vijeće Grada Pregrade objavljuje

Više

Grad Pregrada, Gradonačelnik, objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije  „Jesen u zagorju-Branje grojzdja“ Pregrada 2017. godini. Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pregrade, J. Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, do  05. rujna 2017. do 9,00 sati.

Tekst Javnog natječaja sa uputama za prijavu nalazi se u prilogu.

Više

Temeljem  članka 21. Statuta Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada  te članka 10. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću «Naša radost» Pregrada, s danom  25.4.2017. godine, objavljujemo N A T J E Č A J za upis djece rane i predškolske dobi  radi ostvarivanja redovitog programa  uodgojno – obrazovnoj 2017./2018. godini u cjelovit 10 – satni odgojno – obrazovni program, za djecu koja do 31.8.2017. godine navršavaju godinu dana pa do 6. godine (odnosno do polaska u školu).        

Više

Organizacije civilnog društva predstavljaju okosnicu aktivne participacije građana/ki u različitim aspektima djelovanja lokalne zajednice. Podrška njihovu djelovanju prepoznata je kao ključna. Veliki iskorak u smjeru nefinancijske podrške OCD-ima na području grada učinjen je već 2013. godine projektom “Otvoreni grad”. Sporazum o sufinanciranju projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom „Otvoreni grad“  sklopljen je krajem  2013.g. s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva.

Više

Odobrena financijska sredstava projektima udruga koje su se javile na Natječaj za financiranje projekata udruga sa područja grada Pregrade u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017. godinu dodjeljena su slijedećim projektima udruga;

RED. BROJ:

NAZIV UDRUGE

NAZIV PROJEKTA

Više

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), Grad Pregrada objavljuje

Više

Grad Pregrada poziva udruge koje su programski usmjerene na rad u području odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva, razvoja mjesne samouprave, gospodarstva, zaštite okoliša, poljoprivrede, zavičajne tradicijske baštine te povećanja turističke ponude  da se prijave na financijsku podršku projektima koji će pridonijeti zadovoljavanju potreba stanovnika na području Pregrade te podizanju kvalitete njihova života.

Više

 

Više

Stranice