nabava

KLASA: 620-01/21-01/06

URBROJ:2214/01-04/01-21-2

Pregrada, 23.07.2021.                                                               

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda.

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Više