javni poziv

Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama (Narodne novine broj 84/11, 18/13, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni poziv nositeljima stvarnih prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste.

Više

Pozivaju se Pregračanke i Pregračani, kao i svi ostali koji žele sudjelovati u manifestaciji „Branje grojzdja“ kao učesnici u središnjoj svečanosti - povorci berača i beračica 30. rujna 2018. da prijave svoje sudjelovanje na visit.srcezagorja@gmail.com do 10. rujna 2018. Prijaviti se mogu konjske zaprege i grupe beračica i berača.

Više

Temeljem Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2018. godini („Službeni glasnik KZŽ“, broj 15/2018) i članka 52. stavak 1. podstavak 2. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik KZŽ“, broj 06/13 i 17/13.), GRADONAČELNIK GRADA PREGRADE objavljuje

JAVNI POZIV

 za dodjelu potpora za sufinanciranje kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2018. godini na području grada Pregrade

 

1.  PREDMET JAVNOG POZIVA

Više

Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Gradskog  savjeta mladih Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 22/14) članka 32. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 7/18 ), Gradsko vijeće Grada Pregrade na  7. sjednici održanoj  27.03.2018.

Više

Podsjećamo vas da je prijava na Javni poziv „Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2017. godinu“ otvorena do 12. ožujka 2018.

Županijska priznanja “VOLONTER/KA GODINE” i „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

1. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” (mladi 15-30 godina)

2. Županijsko priznanje „VOLONTER/KA GODINE” (odrasli 31+ godina) i

3. Županijsko priznanje „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“.

 

Link na Poziv nalazi se ovdje.

 

Više

Na temelju Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/2014), a u svezi s člankom 8. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 14. Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva (Službeni glasnik KZŽ, br. 29/15), Grad Pregrada objavljuje

Više

 

Više

Grad Pregrada obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta – C1 -  Petrovina – Menjački, počevši od županjske ceste Ž 2118 (D206 – Gorjakovo- Ž 2177) do županijske ceste Ž 2119 (Ž 2118 – Cigrovec – Mala Erpenja -  Ž 2155), k.o. Pregrada i k.o. Cigrovec o započinjanju postupka evidentiranja nerazvrstane ceste i to obilježavanjem granica na kojem je izgrađena cesta.

Više