javni natječaj

Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ broj 27/21), pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade raspisala je

JAVNI NATJEČAJ za prijam u službu u Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade, na radno mjesto:

Više

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17, 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine, br. 121/14), Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14, 70/17, 98/19), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, br.

Više

Na temelju Odluke gradonačelnika o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Pregrade, Klasa 031-11/18-02/02, Urbroj: 2214/01-02-18-1, od 4 rujna 2018., Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje ponovljeni

 

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog motornog vozila u vlasništvu Grada Pregrade

 

I. PREDMET PRODAJE - rabljeno službeno vozilo

Vrsta vozila: Osobni automobil

Marka: Renault

Tip vozila: Clio

Više

Na temelju članka 12. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Službeni glasnik KZŽ 23/16, u daljnjem tekstu Odluka), Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poslovnog prostora (Klasa: 940-01/18-01/69, Urbroj: 2214/01-02-18-1) od 03.09.2018.g. i članka 52. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Pregrade raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za  zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pregrade

Više

Na temelju Odluke gradonačelnika o prodaji rabljenog motornog vozila u vlasništvu Grada Pregrade, Klasa 031-11/18-02/02, Urbroj: 2214/01-02-18-1, od 4. rujna 2018., Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za prodaju službenog motornog vozila u vlasništvu Grada Pregrade

I. PREDMET PRODAJE - rabljeno službeno vozilo

Vrsta vozila: Osobni automobil

Marka: Renault

Više

Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje Javni natječaj za davanje na korištenje javnih površina za organiziranje prigodnih ugostiteljskih djelatnosti u privremenim montažnim objektima prilikom održavanja manifestacije  „Jesen u zagorju-Branje grojzdja“ Pregrada 2018. godini. Ponude trebaju biti zaprimljene u pisarnici Grada Pregrade, J. Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada, do  07. rujna 2018. do 9,00 sati.

Tekst Javnog natječaja s uputama za prijavu nalazi se u prilogu.

Više