Zamjena dijela stolarije na Upravnoj zgradi Grada Pregrade

  P O Z I V
                                         
       za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Zamjena drvene stolarije na Upravnoj zgradi Grada Pregrade, a sve prema troškovniku u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn (bez PDV-a)

4. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži: Traži se minimalno jamstvo od  2 godine na izvedene radove

6 Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme): 16.  srpnja  2014. do 10,00 sati.  

7. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti   -PONUDA ZA  ZAMJENU DRVENE STOLARIJE NA UPRAVNOJ ZGRADI GRADA PREGRADE „ NE OTVARAJ“

8. Adresa na koju se ponude dostavljaju: Grad Pregrada, Josipa.Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049 376 052,

email: martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 08.  srpnja 2014. godine.

13. Javno otvaranje ponuda je dana 16. srpnja 2014. godine na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2 u Pregradi u 10,00 sati.