Sporazum o prijateljstvu i suradnji Grada Iloka i Grada Pregrade

Sukladno čl. 12. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi ( NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i čl.15. Statuta Grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ 06/13 i 17/13) Grad Pregrada ostvarujući zajednički interes u unaprjeđivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka, uspostavlja i održava suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave.

Sukladno čl.16. st.1. Gradsko vijeće Grada Pregrade donosi odluku o uspostavljanju suradnje sa pojedinim jedinicama lokalne samouprave kada ocijeni da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje i mogućnosti za njezino razvijanje, a prema kriterijima određenim u Odluci o kriterijima za uspostavljanje suradnje s drugim jedinicama lokalne samouprave koje je donijelo Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici 12.02.2015.g.

Gradsko vijeće Grada Iloka je na svojoj sjednici dana 05.02.2015.g. donijelo Odluku o zaključivanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Iloka i Grada Pregrade.

S obzirom da postoji dugoročan i trajan interes za uspostavljanje suradnje na razini udruga, organizacija, institucija, manifestacija, gradonačelnika, gradskog vijeća i gradskih uprava, a na području kulture, obrazovanja, gospodarstva, lokalne samouprave i sporta s Gradom Ilokom, predlaže se Gradskom vijeću Grada Pregrade razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o uspostavljanju suradnje s Gradom Ilokom u predloženom tekstu. Gradsko vijeće je na trinaestoj sjednici održanoj 12.03.2015. razmotrilo i donijelo Odluku o uspostavljanju suradnje s Gradom Ilokom.

Ilok je najistočniji grad Republike Hrvatske. Područje grada Iloka zarana je naseljeno i bogato kulturnim nasljeđem, o čemu svjedoče nalazi od prapovijesti, preko rimskog razdoblja do zlatnog razdoblja srednjeg i novog vijeka.

Grad Ilok poznat je po vinogradima, vrsnim vinogradarima i svjetski poznatim vinima. Na blagim brežuljcima Fruške Gore vinograde sade još od Ilira i rimskog doba. Od tada pa do danas vinogradarstvo i vinarstvo jedna su od glavnih gospodarskih grana tog kraja. Ilok i vino nerazdvojni su već više od dva tisućljeća. Zanimljivo je to što su u Iloku vinski podrumi smješteni u gradu. U gotovo svakoj ulici nalazi se barem jedna vinarija-podrum. Vinogradi se, pak, nalaze na svim okolnim brežuljcima.

Iločko vinogorje daje više kvalitetnih vina. Iločki traminac poznat je u cijelom svijetu i dio je vinoteke engleskog dvora, a tu su i graševina, pinot bijeli, rajnski rizling, chardonay, frankovka i dr. Brojna iločka vina nekad i danas svojom kvalitetom osvajaju medalje i nova tržišta. Najveći proizvođači vina su „Iločki podrumi“ d.d. u čijem su vlasništvu atraktivni stari podrumi ispod dvorca Odescalchi. Sve je više i manjih, ali također kvalitetnih vinarija udruženih u „Iločku vinsku cestu“ koja u samom naselju i okolici pruža mogućnost kušanja vina i domaćih narezaka te obilaske podruma.

Tijekom godine u Iloku se održava više kulturno-turističko-gospodarskih i zabavnih, sada već tradicionalnih, manifestacija. Najpoznatije su „Iločka berba grožđa“ (u rujnu), „Vinkovo“ (u siječnju), „Kapistranovo“ (u listopadu) i „Festival glumca“ (u svibnju).

Sporazum o uspostavljanju suradnje između Grada Iloka i Grada Pregrade potpisat će se na svečanoj sjednici Grada Pregrade koja će se održati na Dan Grada Pregrade.