Sazvana 5. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Temeljem članka 87. stavka 1. Poslovnika  Gradskog vijeća Grada Pregrade  (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije  06/13, 17/13, 03/15) predsjednica Gradskog vijeća, Tajana Broz, sazivala je 5. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana  14.12.2017. g.  ( četvrtak)  s početkom u 18:00 sati.

Za sjednicu je predložila slijedeći:

DNEVNI RED

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa  4. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“,
3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću „Naša radost“,
4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja,
5. Informacija o ulaganjima u Dječji vrtić „Naša radost“,
6. Razmatranje i usvajanje Izvješća o radu i Financijskog izvješća Muzeja Grada Pregrade za 2016.g.,
7. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke  o sufinanciranju troškova priključenja na javnu vodoopskrbnu mrežu Grada Pregrade,
8. Razmatranje i odobravanje Plana i programa rada Savjet mladih Grada Pregrade za 2018. godinu i Financijskog plana Savjeta mladih Grada Pregrade za 2018. godinu,
9. Razmatranje prijedloga i donošenje Srednjoročnog  (trogodišnjeg) plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2018.-2020.g.,
10. Razmatranje prijedloga i donošenje Godišnjeg plana davanja koncesije na području Grada Pregrade za 2018.g.,
11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova,
12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade,
13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade,
14. Razmatranje prijedloga i donošenje  Odluke o  Godišnjoj analizi stanja sustava  civilne zaštite za 2017. godinu i Godišnjem planu  razvoja  sustava  civilne zaštite  na području Grada Pregrade u 2018. godini,
15. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Grada Pregrade 2017.g. – 2020.g.,
16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Pregrade,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupnji nekretnine,
18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pregrade,
19. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvaćanju Europske povelje  o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini,
20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o  dodjeli stipendija i financijskih potpora Grada Pregrade,
21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izdavanju bjanko zadužnice,
22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o  raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih stranaka Gradskog vijeća Grada Pregrade u 2018. godini,
23. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2018.g. 
24. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2017.g. i Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u prostoru za 2018.g.
25. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017.g. i Programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.g
26. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2017.g.  i Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.g.
27. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018.g.,
28. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2017.g. i Programa gradnje objekata uređaja komunalne  infrastrukture za 2018.g.,
29. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2017.g. i Programa održavanja komunalne  infrastrukture za 2018.g.,
30. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2017.g. i Programa  javnih potreba u sportu za 2018.g.
31. Razmatranje prijedloga i donošenje Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2017.g. i Programa  javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi  za 2018.g.,
32. Razmatranje prijedloga i donošenje II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za  2017.g.,
33. Razmatranje prijedloga i donošenje Proračuna Grada Pregrade za  2018.g.,
34. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o pokretanju inicijative za  ustrojavanje Ispostave Porezne uprave u Gradu Pregradi,
35. Razno.
Materijale za 5. sjednicu možete vidjeti na linku: https://1drv.ms/f/s!AoYcp3f9EcLVoApVInllIpdczgcJ .