Sanacija mosta na potoku Sopotnici u Pavlovcu Pregradskom

                                                       P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Sanacija mosta na potoku Sopotnici u Pavlovcu Pregradskom, a sve prema troškovniku u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  120.000,00 kn  (bez PDV-a).

4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži: Traži se minimalno jamstvo od  2 godine na izvedene radove.  

6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme) – 14. srpnja  2014. godine  do 10,00 sati.  

7. Način dostavljanja ponuda: Poštom, osobna dostava, na kuverti je potrebno naznačiti:   PONUDA ZA  SANACIJU MOSTA NA POTOKU SOPOTNICI   „ NE OTVARAJ“

8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, Josipa.Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada.

9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-

10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci

11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049 376 052, email  martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

12.   Datum objave poziva na internetskim stranicama: 04. srpnja 2014.godine

13.  Javno otvaranje ponuda je dana 14. srpnja 2014.  godine  na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2 u Pregradi u 10,00 sati.