Rješenje o izboru članova/članica gradskog Savjeta mladih i njihovih zamjenika/zamjenica

Na 14. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade, održanoj 26.05.2015. godine, tajnim glasovanjem od strane vijećnika izabrani su članovi/članice Savjeta mladih grada Pregrade i njihovi zamjenici/zamjenice.

Člankom 9. Zakona o savjetima mladih („Narodne novine“, broj 41/14) propisano je da na temelju pisanih i obrazloženih kandidatura, članove savjeta mladih i njihove zamjenike bira predstavničko tijelo jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonom kojim se uređuje sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave, statutom jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i poslovnikom o radu predstavničkog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim Zakonom i odlukom o osnivanju savjeta mladih. Isto je propisano člankom 9. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade.

Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade i njihove zamjenike je temeljem Zaključka Gradskog vijeća Klasa: 021-05/15-01/02, UrBroj: 2214/01-01-15-2 od 12. veljače 2015. godine, objavljen 13. veljače 2015. godine na mrežnim stranicama Grada Pregrade.

Nakon zaprimanja kandidatura, Odbor za izbor i imenovanja je sukladno članku 8. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade, na svojoj sjednici održanoj 30. ožujka 2015. godine obavio provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidatura, te o istom sastavio Izvješće, Klasa: 021-05/15-01/08, Urbroj: 2214/01-01-15-1 i utvrdio Popis važećih kandidatura, Klasa:021-05/15-01/08, Urbroj:2214/01-01-15-2. U otvorenom roku pristiglo je 7 kandidatura te sve ispunjavaju formalne uvjete.

Gradsko vijeće, sukladno članku 9. Odluke o osnivanju Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih, na način propisan Poslovnikom Gradskog vijeća Grada Pregrade, zaokruživanjem rednog broja ispred 7 kandidata na glasačkom listiću.

Slijedom  navedenog Gradsko vijeće Grada Pregrade na sjednici održanoj 26.05. 2015. godine, donijelo je

RJEŠENJE O IZBORU ČLANICA/ ČLANOVA

GRADSKOG SAVJETA MLADIH I NJIHOVIH ZAMJENICA/ZAMJENIKA.

U Gradski savjet mladih Grada Pregrade biraju se:

1.    Za člana,  Mario Petrač, Pregrada, Cigrovec 20, rođen 24.08.1994.

      Za zamjenika člana,  Goran Horvat, Pregrada, Vrhi Pregradski 81, rođen 27.08.1986.

2.   Za člana, Marin Ivanjko, Pregrada, Marinci 37, rođen 28.10.1991.

     Za zamjenika člana, Tomislav Ivanjko, Pregrada, Janka Leskovara 41/2, rođen 11.11.1987.

3.  Za člana, Mateja Škrnjug, Pregrada, Cigrovec 95, rođena 06.03.1997.

     Za zamjenika člana, Valentina Horvat, Pregrada, Vrhi Pregradski 81, rođena 04.02.1996.

4.  Za člana, Ane-Mary Grilec, Pregrada, Kolarija 2, rođena 01.02.1993.

     Za zamjenika člana, Xhevdet Pnishi, Pregrada, Stjepana Radića 8, rođen 06.11.1995.

5. Za člana,  Hrvoje Novak, Pregrada, Kostelgradska 5, rođen 07.06.1992.

     Za zamjenika člana, David Vešligaj, Pregrada, Augusta Šenoe 5, rođen 11.10.1993.g.

6. Za člana, Lucija Vnuk, Pregrada, Svetojurski Vrh 40, rođena 21.08.1992.

     Za zamjenika člana, Ines Kaučić, Pregrada, Pavlovec Pregradski 3/7, rođena 14.09.1992.

7. Za člana, Petra Vdović, Pregrada, Benkovo 14, rođena 20.06.1992.

    Za zamjenika člana, Hrvoje Šorša, Pregrada, Vrhi Pregradski 32, rođen 27.01.1988.

 

 

Mandat izabranim članovima Savjeta mladih i njihovim zamjenicima  traje tri godine računajući od dana konstituiranja Savjeta mladih.

Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih te prestaje prestankom mandata člana Savjeta mladih.

U roku 30. dana od dana objave Rješenja o izboru članova/članica  gradskog Savjeta mladih i njihovih zamjenika/zamjenica održat će se konstituirajuća sjednica gradskog Savjeta mladih.