Rezultati natječaja za udruge u kulturi i tehničkoj kulturi za 2018. godinu

Temeljem članka 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst), Javnog natječaja za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu (Klasa: 022-05/18-01/07, Urbroj: 2214/01-02-18-2 od 31.01.2018. godine) u području kulture i tehničke kulture, prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje (Klasa: 022-05/18-01/32, Urbroj: 2214/01-18-03-2) od 26. travnja 2018., gradonačelnik Grada Pregrade donio je 27. travnja 2018. 

Odluku o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu

Odlukom je utvrđen iznos odobrenih financijskih sredstava projektima udruga koje su podnijele prijavu na Javni natječaj za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2018. godinu.

Odobrena financijska sredstva dodjeljuju se sljedećim projektima udruga:

Red. br.

Naziv udruge:

Naziv projekta:

Odobreni iznos financiranja projekta:

1.

Bežična računalna mreža WirelessSopot

„Bežična komunikacija kao budućnost “

6.100,00 kuna

2.

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO PREGRADA

„Da se ne pozabi“

75.000,00 kuna

3.

KD „Stara kubura“ Stipernica

„Očuvanje nematerijalne baštine Stipernice“

1.800,00 kuna

4.

Udruga promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“ iz Pregrade

„Naš frtalj Evrope 2018.“

13.200,00 kuna

 

UKUPNO:

 

96.100,00 kuna

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava određen je člancima 31. - 34. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) koji se može vidjeti i preuzeti sa službene web stranice Grada Pregrade na linku ovdje.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Grad će potpisati ugovor o financiranju projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

S udrugama kojima je odobreno samo djelomično financiranje projekta, nadležni Upravni odjel Grada ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, a u tom slučaju rok za ugovaranje moguće je dodatno produljiti za najviše 30 dana. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Prilikom pregovaranja Grad će prioritet financiranja staviti na aktivnosti koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Grada.

Odluka Gradonačelnika nalazi se u prilogu.