Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i mosta: K-8 (D206-Vulica-Kraljevec-Horvati-Kordej-S1) i K-2 (D206 –Zadr.Dom-Sv. Štefan-Novaki-Plemenšćina)

KLASA: 340-01/20-01/04
URBROJ:2214/01-04/01-20-2
Pregrada, 11.03.2020.            

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Naručitelj, Grad Pregrada, J. K. Tuškana 2, Pregrada,  OIB: 01467072751, upućuje Poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 12. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, br. 120/16) za procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 bez PDV-a za robu i usluge odnosno 500.000,00 kn bez PDV-a za radove (tzv. jednostavnu nabavu), naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

 1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i mosta: K-8 (D206-Vulica-Kraljevec-Horvati-Kordej-S1)  i  K-2 (D206 –Zadr.Dom-Sv. Štefan-Novaki-Plemenšćina).

Opis predmeta nabave: Rekonstrukcija nerazvrstane ceste i mosta:  K-8 (D206-Vulica-Kraljevec-Horvati-Kordej-S1)  i  K-2 (D206 –Zadr.dom-Sv. Štefan-Novaki-Plemenšćina).

Količina predmeta nabave, odnosno vrsta i opseg radova određena je u troškovniku i skici u privitku.

CPV: 445221110-6

Procijenjena vrijednost nabave: 200.000,00 kuna bez PDV-a.

            Evidencijski broj nabave: 36 /20.

            Popis gospodarskih subjekata s kojima je naručitelj u sukobu interesa:

Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016 Naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi kao ni okvirne sporazume sa sljedećim gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelja odabranom ponuditelju):

            Hotel Dvorac Bežanec d.o.o, Valentinovo 55, Pregrada, OIB: 8536446056.,

 1. UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati sljedeće uvjete:

 • rok izvršenja: 30 od dana uvođenja u posao,
 • rok trajanja ugovora: 30 dana,
 • rok valjanosti ponude: 30 dana,
 • mjesto izvršenja: Kostel,
 • rok, način i uvjeti plaćanja: Izvedene  radove  Naručitelj  će  plaćati  na  žiro  račun  Izvođača  temeljem  ispostavljenih privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije, ovjerenih od strane nadzornog inženjera u roku do 30 (trideset) dana od dana primitka uredne privremene mjesečne i okončane situacije.
 • cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja; cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV -a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om
 • kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih  navedenih uvjeta i zahtjeva): najniža cijena.

-Osnove za isključenje:

Sukladno članku 251. ZJN-a Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka ako utvrdi da:

1. je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član   upravnog,   upravljačkog   ili   nadzornog   tijela   ili   ima   ovlasti   zastupanja, donošenja   odluka   ili   nadzora   tog   gospodarskog   subjekta   i    koja    je    državljanin Republike Hrvatske, pravomoćnom presudom osuđena za

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju

- članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu

zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona

- članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05.,71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

b) korupciju, na temelju

- članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom    poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona

   - članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju, članka 294.b (davanje mita u gospodarskom  poslovanju,  članka  337.  (zlouporaba  položaja   i  ovlasti),   članka  338. (zlouporaba    obavljanja    dužnosti    državne    vlasti),    članka    343.    (protuzakonito posredovanje),  članka  347.  (primanje mita)  i  članka  348.  (davanje  mita)  iz  Kaznenog zakona  (»Narodne  novine«,  br.  110/97.,  27/98.,  50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju

   -  članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona

- članka 224. (prijevara) i članka 293. (prijevara u   gospodarskom poslovanju) i članka 286.  (utaja  poreza  i  drugih  davanja)  iz  Kaznenog  zakona  (»Narodne  novine«,  br.110/97.,  27/98.,  50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,  190/03.,  105/04.,  84/05.,  71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na  temelju

-   članka   97.   (terorizam),   članka   99.   (javno   poticanje   na   terorizam),   članka   100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona

-  članka  169.  (terorizam),  članka  169.a  (javno  poticanje  na  terorizam)  i  članka169.b

(novačenje za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,  190/03.,  105/04.,  84/05.,  71/06.,  110/07.,  152/08.,57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju

- članka 98. (financiranje terorizma)  i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona

- (članka 279.pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98.,

50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,  190/03.,  105/04.,  84/05.,  71/06.,  110/07.,  152/08.,57/11., 77/11. i 143/12.),

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju

- članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona

- članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«,  br.

110/97.,  27/98.,  50/00.,  129/00.,  51/01.,  111/03.,  190/03.,  105/04.,  84/05.,  71/06.,110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.), ili

2. je  gospodarski  subjekt  koji  nema  poslovni  nastan  u  Republici  Hrvatskoj  ili osoba  koja  je  član  upravnog,  upravljačkog  ili  nadzornog  tijela  ili  ima  ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora tog gospodarskog subjekta i koja  nije  državljanin   Republike   Hrvatske   pravomoćnom  presudom  osuđena  za  kaznena djela iz točke 1. podtočaka a) do f) i za odgovarajuća kaznena djela koja, prema nacionalnim   propisima   države   poslovnog   nastana   gospodarskog   subjekta, odnosno  države  čiji  je  osoba  državljanin,  obuhvaćaju  razloge  za  isključenje  iz članka 57. stavka 1. točaka (a) do (f) Direktive 2014/24/EU.

Za  potrebe  utvrđivanja  gore  navedenih  okolnosti,  gospodarski  subjekt  u  ponudi dostavlja:

 1. izvadak  iz  kaznene  evidencije  ili  drugog  odgovarajućeg  registra  ili,  ako  to  nije moguće,
 2. jednakovrijedni dokument nadležne sudske ili upravne vlasti u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin ili

 3. ako  se  u  državi  poslovnog  nastana  gospodarskog  subjekta,  odnosno  državi  čiji  je osoba  državljanin  ne  izdaju  dokumenti  pod  a.  i  b.  ili  ako  ne  obuhvaćaju  sve okolnosti iz ove točke, oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili,  ako  izjava  pod  prisegom  prema  pravu  dotične  države  ne  postoji,  izjavom davatelja (Prilog 2.).

3.Plaćanje dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će, sukladno članku 252. ZJN-a, isključiti gospodarskog subjekta  ako  utvrdi  da  gospodarski  subjekt  nije  ispunio  obveze  plaćanja  dospjelih  poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u  Republici  Hrvatskoj  ili  u  državi  poslovnog  nastana  gospodarskog  subjekta,  ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Iznimno  od  navedenog,  Naručitelj,  sukladno  članku  252.  stavku  2.  ZJN-a,  neće  isključiti gospodarskog  subjekta  iz  postupka  javne  nabave  ako  mu  sukladno  posebnom  propisu plaćanje obveza nije dopušteno, ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

 Za  potrebe  utvrđivanja  gore  navedenih  okolnosti,  gospodarski  subjekt  u  ponudi dostavlja potvrdu Porezne uprave o stanju duga  ili drugog nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda Porezne uprave ako  se  u  državi  poslovnog  nastana  gospodarskog  subjekta,  odnosno  državi  čiji  je osoba državljanin ne izdaju  traženi dokumenti ili ako ne obuhvaćaju sve  tražene okolnosti  oni mogu biti zamijenjeni izjavom pod prisegom ili, ako izjava pod prisegom prema pravu dotične države ne postoji, izjavom davatelja s ovjerenim potpisom  kod  nadležne  sudske  ili  upravne  vlasti,  javnog  bilježnika  ili  strukovnog  ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, odnosno državi čiji je osoba državljanin.

-Uvjet sposobnosti:

1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti:

Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili  drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

Za potrebe utvrđivanja navedene sposobnosti  ponuditelj dokazuje Izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra u državi članici njegovog poslovnog nastana.

 ­- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku:

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova za predmet nabave iznosi 2 godine.

Za kvalitetu izvedenih radova i ugrađene materijale, ponuditelj u roku od 8 dana od izvršene   primopredaje radova dostavlja Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,  u obliku bjanko zadužnice u korist Naručitelja u iznosu od 10% ukupne vrijednosti izvedenih radova iz ovjerene okončane situacije bez poreza na dodanu vrijednost s rokom važenja 2 godine.

Svaki ponuditelj treba dostaviti Izjavu o dostavi traženog jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog 3.).
 

3. SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

 • Ponudbeni list, ispunjen i potpisan od strane ponuditelja (Prilog 1.),
 • Troškovnik, potpisan i ovjeren od strane ponuditelja,
 • Izjava o nekažnjavanju ( Prilog 2.),
 • Potvrda Porezne uprave o stanju duga  ne stariju od 30 dana,
 • Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili odgovarajućeg registra ne stariji od 3 mjeseca,
 • Izjava o dostavi jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (Prilog 3.)

4. NAČIN DOSTAVE PONUDE

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

 • rok za dostavu ponude (datum i sat):  dana 23.03.2020. g. do 9,00 sati,
 • način dostave ponude: poštom ili osobno,
 • mjesto dostave ponude:  Grad Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2., 49218 Pregrada.

Mjesto, vrijeme i datum otvaranje ponuda te način otvaranja ponuda: Grad Pregrada, Pregrada, Josipa Karla Tuškana br. 2, I kat soba 15 a,  dana 23.03.2020. g., u 9,00 sati, otvaranje ponuda nije javno.

5. OSTALO

Obavijesti u vezi predmeta nabave: Krunoslav Golub, tel. 049376052, email: krunoslav.golub@pregrada.hr

Datum objave poziva na internetskim stranicama Grada Pregrade www.pregrada.hr: 11.03.2020. 

Obavijesti o rezultatima: Odluku o odabiru najpovoljnije ponude Naručitelj će dostaviti ponuditelju u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda.

                                                          OVLAŠTENI PREDSTAVNICI NARUČITELJA

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                       Krunoslav Golub, mag.oec.