Raspisan natječaj za direktora društva HUMPLIN d.o.o.

Nadzorni odbor društva HUMPLIN d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli, raspisuje

NATJEČAJ

za direktora poduzeća.

 

UVJETI:

1. Sveučilišni prvostupnik ( univ.bacc ) / magistar inženjer ( mag.ing. ) strojarskog, elektro, građevinskog, kemijskog, tehnološkog ili drugog tehničkog usmjerenja odnosno odgovarajući stupanj obrazovanja sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnostima i visokom obrazovanju ( NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17),

2. Najmanje 3 ( tri ) godine radnog iskustva na rukovodećim poslovima.

3. Nepostojanje zapreka iz čl. 239. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima.

PRIJAVA:

Uz prijavu na natječaj kandidati obavezno moraju priložiti:

- životopis s popisom i opisom dosadašnjih poslova,

- presliku dokaza o hrvatskom državljanstvu (npr. presliku osobne iskaznice, domovnice i dr.);

- dokaze o stručnoj spremi (preslika diplome i dr.)

- uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata nije doneseno pravomoćno rješenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda, ne starije od 15 dana od dana podnošenja prijave na natječaj;

- dokaz o radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda izdana od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje);

- dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima (preslika ugovora o radu, potvrda poslodavca i dr.);

- program rada, viziju razvoja poduzeća te prijedlog vođenja poduzeća.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijave na natječaj podnose se u roku 8 dana od dana objave u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Natječaj za direktora – ne otvaraj“ isključivo poštanskom pošiljkom na adresu Humplin d.o.o., Lastine 1, 49231 Hum na Sutli.

Prije odabira kandidati će biti pozvani na razgovor. Sve informacije vezane uz natječaj mogu se dobiti na telefon 049/340-778.

Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koje ne zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja, neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja i izboru kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od završetka natječaja.

Izbor kandidata vrši Nadzorni odbor Humplin-a d.o.o., a suglasnost na izbor daje Skupština Društva.

Prilozi

PrilogVeličina
PDF icon Tekst objave natječaja.pdf122.84 KB