Projektna dokumentacija za nerazvrstanu cestu C1 između Ž2118 i Ž2119 u gradu Pregrada

                                                     P O Z I V

                                                za dostavu ponuda

 

 1. Naziv javnog naručitelja GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada
 2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Izrada projektne dokumentacije za modernizaciju nerazvrstane ceste između županijskih cesta Ž2118 i Ž2119 u gradu Pregrada, duljine 1410 m
 3. Procijenjena vrijednost nabave:  80.000,00 kn bez PDV-a
 4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena
 5. Uvjeti i zahtjevi koje ponuditelji moraju ispuniti ako se traži:-
 6. Rok za dostavu ponude (datum i vrijeme)
 7. Način dostavljanja ponuda: poštom, osobna dostava.
 8. Adresa na koju se ponude dostavljaju:  Grad Pregrada, J.K. Tuškana 2,
 9. Internetska adresa ili adresa na kojoj se može preuzeti dodatna dokumentacija ako je potrebno:-
 10. Kontakt osoba: Martina Kobilar Kantoci
 11. Broj telefona i adresa elektroničke pošte: 049376052, email martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr
 12. Datum objave poziva na internetskim stranicama: 25.02.2015.
 13. Javno otvaranje ponuda je dana  06.03.2015. godine na adresi: Josipa Karla Tuškana br. 2  u Pregradi u 10,00 sati.

 

Napomena: Ponude moraju biti sastavljene u skladu s Odlukom o provedbi postupka javne nabave bagatelne vrijednosti  Grada Pregrade Klasa:022-05/14-01/17, Urbroj: 2214/01-02-14-1 od 28.01.2014.g., Izmjena Odluke Klasa:022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-2 od 24.02.2014.g. i Izmjena Odluke Klasa: 022-05/14-01/07, Urbroj: 2214/01-02-14-3 od 15.12.2014.g koja  je objavljena na www.pregrada.hr

Prilozi