Produžuje se rok za prijave na Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice gradskog Savjeta mladih i njihove zamjenike/ice

Temeljem članka 9. stavka 2. i 10. stavka 2. Zakona o savjetima mladih  („Narodne novine“, broj 41/14.) i članka 6. Odluke o osnivanju Gradskog  savjeta mladih Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 22/14) članka 32. Statuta Grada Pregrade (“Službeni glasnik  Krapinsko-zagorske županije” br. 06/13, 17/13, 7/18 ), Gradsko vijeće Grada Pregrade na  7. sjednici održanoj  27.03.2018. godine donijelo je Zaključak kojim se produžuje rok za prijave na  Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice  Gradskog savjeta mladih  Grada Pregrade i njihove zamjenike, (Klasa:021-05/18-01/01, Urbroj: 2214/01-01-18-3), od 30.01.2018.g.

za 30 dana od dana objave ovog Zaključka uz uvažavanje zaprimljenih prijava.

U prilogu se nalaze:

  1. Zaključak Gradskog vijeća Grada Pregrade (Klasa: 021-05/18-01/01, Urbroj:2214/01-01-18-7), od 27.03. 2018. godine,
  2. Javni poziv za isticanje kandidatura za članove/članice  Gradskog savjeta mladih  Grada Pregrade i njihove zamjenike, (Klasa:021-05/18-01/01, Urbroj: 2214/01-01-18-3), od 30.01.2018.g.,
  3. Obrasci za isticanje kandidature za Savjet mladih Grada Pregrade.