Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u pripremi postupka javne nabave za predmet nabave Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Obavještavamo Vas da javni naručitelj Grad Pregrada priprema otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti u cilju sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave Modernizaciji nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade, procijenjena vrijednost 1.191.645,00  kn (bez PDV-a).

Sukladno članku 198. ZJN 2016, a u svrhu pripreme predmetne nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom, javni naručitelj Grad Pregrada stavlja slijedeće dijelove dokumentacije o nabavi; opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta (osnove za isključenje gospodarskog subjekta i dokazi o nepostojanju osnova za isključenje te kriteriji za odabir gospodarskog subjekta – uvjeti sposobnosti i dokazi o ispunjavanju kriterija) kriterije za odabir ponude te posebne uvjete za izvršenje ugovora, na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od  najmanje pet dana, zaključno s  27.05. 2019.godine.

Tijekom trajanja prethodnog savjetovanja zainteresirani gospodarski subjekt može elektroničkim sredstvima komunikacije putem EOJN RH dostaviti javnom naručitelju svoje primjedbe i prijedloge u vezi s informacijama i dokumentacijom koji su objavljeni.

Nakon provedenog savjetovanja, javni naručitelj Grad Pregrada će razmotriti sve primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata, izraditi izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima te ga objaviti putem EOJN RH.