Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u postupku Modernizacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade

Uvid u kompletnu dokumentaciju može se izvršiti putem Elektroničkog oglasnika javne nabave RH https://eojn.nn.hr/Oglasnik/, Prethodna savjetovanja, Tražilica: Naručitelj Grad Pregrada. Prethodno savjetovanje traje od 14.01. do 19.01.2021.