Pravo na jednokratnu naknadu

Jednokratna naknada može se odobriti samcu ili kućanstvu koje zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično, a prema ocjeni Povjerenstva.

Jednokratna naknada može se priznati zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama. Jednokratna naknada priznaje se kao pravo na novčanu naknadu ili kao pravo na naknadu u naravi. Jednokratna naknada može se odobriti u naravi u cijelosti ili djelomično ako  Povjerenstvo utvrdi da postoji osnovana pretpostavka da  korisnik naknadu neće koristiti namjenski.

Jednokratna naknada može se ostvariti jednom u pojedinoj proračunskoj godini, a najviše do sveukupnog iznosa od 2.000,00 kn. Iznimno, jednokratna naknada može se ostvariti i preko navedenog iznosa na prijedlog Povjerenstva.

Povjerenstvo donosi prijedlog visine jednokratne naknade na osnovi razmatranja i ocjene svakog pojedinog zahtjeva.

Povjerenstvo rješava pristigle zahtjeve za jednokratnu novčanu pomoć najmanje jednom tromjesečno onim redom kojim su pristizali, osim kada je riječ o hitnim slučajevima prouzročenim nesrećom ili vremenskom nepogodom. U izuzetno složenoj situaciji Povjerenstvo, na prijedlog Gradonačelnika, rješava po zahtjevu hitno.

Zahtjevi se mogu podnositi do iskorištenja sredstava koja su za jednokratne naknade osigurana u Proračunu Grada  za pojedinu proračunsku godinu.

Na zahtjev Upravnog odjela korisnik je dužan dokazati namjensko korištenje odobrenih sredstava.

Pri rješavanju zahtjeva za jednokratne naknade Povjerenstvo može zatražiti dodatne podatke nadležnog Centra, Zavoda za zapošljavanje  i drugih nadležnih institucija.    

Grad i Centar će najmanje jednom mjesečno razmijeniti podatke o odobrenim jednokratnim naknadama.

Jednokratnu naknadu, na prijedlog Povjerenstva, odobrava Gradonačelnik posebnim zaključkom.

Prilozi

PrilogVeličina
Datoteka Obrazac jednokratna naknada 2021.docx51.17 KB