Poziv na testiranje i intervju

Logo Grad Pregrada

Poziv na testiranje i intervju

vezano uz raspisani Javni natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i gospodarstvo na radno mjesto – Viši referent za gospodarstvo i financije - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama“, broj  65/2021. od 11.06.2021. i web stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja prijavljenih na javni natječaj, održat će se dana 02.07.2021. (petak) u 09,00 sati, na lokaciji, Pregrada, J.K. Tuškana 2, Gradska vijećnica.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.

Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

 

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

OPĆI DIO

  1.     Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20),
  2.     Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09),
  3.     Zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne samouprave (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19).

 

POSEBNI DIO

  1.     Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15),
  2.     Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17 i 138/20),
  3.     Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16 i 101/17),
  4.     Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20),
  5.     Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 03/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20 i 32/21),
  6.     Pravilnik o provedbi Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020 (NN 71/16),

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada Pregrade dana 25.06.2021. godine te će svaki kandidat koji ispunjava formalne uvjete, pojedinačno, o vremenu i mjestu provedbe testiranja i intervjua biti obavješten putem elektroničke pošte navedene u dostavljenoj prijavi.