Poziv na testiranje i intervju

Logo Grad Pregrada

Poziv na testiranje i intervju

vezano uz raspisani Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ice Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti Grada Pregrade - 1 izvršitelj/izvršiteljica, na neodređeno vrijeme, objavljen u „Narodnim novinama“, broj  65/2021. od 11.06.2021. i web stranici Grada Pregrade www.pregrada.hr.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja prijavljenih na javni natječaj, održat će se dana 29.06.2021. (utorak) u 08,00 sati, na lokaciji, Pregrada, J.K. Tuškana 2, Gradska vijećnica.

Kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, radi identifikacije.
Ako kandidat ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje su:

OPĆI DIO

 1. Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)
 2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20)
 3. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09)
 4. Zakon o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne i područne samouprave (NN 86/08, 61/11, 04/18, 112/19)

 

POSEBNI DIO

 1. Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)
 2. Zakon o lokalnim izborima (NN 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20, 37/21)
 3. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 4. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18, 32/20)
 5. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
 6. Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN 42/18)
 7. Opća uredba o zaštiti podataka (EU) 2016/679,
 8. Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20),
 9. Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/2015),
 10. Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21) i Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovane načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (NN 126/19)  

Intervju s kandidatima koji su uspješno položili testove bit će obavljen isti dan, nakon utvrđivanja rezultata testiranja. 

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

Popis kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja biti će objavljen na oglasnoj ploči Grada Pregrade dana 24.06.2021. godine, te će svaki kandidat koji ispunjava formalne uvjete, pojedinačno, o vremenu i mjestu provedbe testiranja i intervjua biti obaviještem putem elektroničke pošte navedene u dostavljenoj prijavi.