Osnivačka skupština Sportske zajednice grada Pregrade

Dana 02.02.2016. godine u prostorijama Gradske vijećnice Grada Pregrade održana je Osivačka skupština Sportske zajednice grada Pregrade. Inicijativa za osnivanje sportske zajednice nastala je radi ostvarivanja zajedničkih interesa u sportu na području grada Pregrade. Na navedenoj osnivačkoj skupštini donesene su važne odluke; Odluka o osnivanju Sportske zajednice grada Pregrade, Odluka o usvajanju Statuta zajednice, Odluka o usvajanju Poslovnika Skupštine, Izbor predsjednika, Izbor dopredsjednika, Izbor članova nadzornog odbora, Izbor članova izvršnog odbora, Plan i program rada Sportske zajednice grada Pregrade za 2016. godinu te Odluka o pokretanju upisa u registar udruga. 
Za predsjednika SZGP izabran je Zlatko Šorša dok je za dopredsjednika izabran Željko Kamenski.
Sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15)  u svom djelokrugu usklađuju aktivnosti svojih članova, potiču i promiču sport u skladu s Nacionalnim programom sporta, osobito sport djece, mladeži i studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način ostvarivanja njihovih prava te sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga velika međunarodna natjecanja, surađuju u ostvarivanju programa Hrvatskoga olimpijskog odbora, odnosno Hrvatskoga paraolimpijskog odbora i Hrvatskoga sportskog saveza gluhih, promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim sportskim građevinama.
Sukladno usvojenom Statutu u Zajednicu se učlanjuju pravne osobe:
a) sportske udruge neovisno o pravnom obliku i statusu;
b) sportski savezi;
c) trgovačka društva registrirana za obavljanje sportske djelatnosti;
d) ustanove osnovane radi obavljanja sportske djelatnosti;
e) druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za sport i u vezi sa sportom
pod uvjetom da su osnovani sukladno zakonu i upisani u Registar udruga Republike Hrvatske, odnosno drugi odgovarajući registar i Registar sportskih djelatnosti pri zakonom određenom tijelu državne uprave; da imaju sjedište i da svoju osnovnu sportsku djelatnost obavljaju na području grada  Pregrade; da im je osnovna svrha osnivanja i djelovanja promocija sporta;da ostvarivanjem svojih ukupnih zadaća pridonose razvitku, ugledu i afirmaciji sporta u cjelini; da imaju osigurana nužna sredstva i uvjete za početak obavljanja djelatnosti, da prihvaćaju Statut i zajedničke ciljeve i zadaće utvrđene njime i drugim aktima Zajednice.